اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , 2015-02-25

عنوان : ( ارزیابی پریود تشدید برخی از پل های مهم شهر مشهد با استفاده از میکروترمور )

نویسندگان: ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش پریود تشدید هفت پل و تونل زیرگذر میدان شهدا در سطح شهر مشهد با استفاده از برداشت های تک ایستگاهی استفاده شد. برداشت های میکروترمور بر H/V میکروترمور بررسی گردیده است. به این منظور از روش نسبت طیفی مولفه افقی به قائم روی نقاط مختلف پل و همچنین ساختگاه صورت پذیرفت. پس از بدست امدن فرکانس غالب مودهای ارتعاشی مختلف با استفاده از فاکتور کیفیت تشدید به بررسی امکان و شدت تشدید در این سازه ها پرداخته شد. در این پژوهش مشخص شد قرارگیری سازه های بلندپریود بر روی ضخامت زیاد ابرفتخطر بروز پدیده تشدید را افزایشمی دهد. این مسئله برای دو سازه پل دوربرگردان شمالی میدان شهید عباسپور و تونل زیرگذر غربی میدان شهدا مشاهده شد. اگرچه برای پل های روگذر امام حسین ، روگذر جمهوری اسلامی و پل روگذر تقاطع نمایشگاه – وکیل اباد نیز وقوع پدیده تشدید محتمل است. اما تشدید در پل دوربرگردان شمالی شهید عباسپور و تونل زیرگذر غربی میدان شهدا،با توجه به ضریبکیفیتتشدید بسیار شدید و تیز خواهد بود.

کلمات کلیدی

, پل , H/V میکروترمور, پریود تشدید, نسبتطیفی مولفه افقی به قائم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053004,
author = {حافظی مقدس, ناصر},
title = {ارزیابی پریود تشدید برخی از پل های مهم شهر مشهد با استفاده از میکروترمور},
booktitle = {اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پل ، H/V میکروترمور، پریود تشدید، نسبتطیفی مولفه افقی به قائم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پریود تشدید برخی از پل های مهم شهر مشهد با استفاده از میکروترمور
%A حافظی مقدس, ناصر
%J اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد
%D 2015

[Download]