اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , 2015-02-25

عنوان : ( خطر گسلشو حریم گسل جنوب مشهد )

نویسندگان: ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر مشهد، از نظر لرزه خیزی در منطقه فعال و با پتانسیل بالای خطر زلزله قرار گرفته است؛ از بین گسل های پیرامون شهر مشهد، دو گسل توس و جنوب مشهد، نزدیکترین فاصله سطحی را از شهر دارند. گسل جنوب مشهد در حد بین کوه و دشت و مرز برخورد سنگ های الترابازیک، اسپیلیت ها و سنگهای دگرگونی متعلق به پالئوزوئیکبا رسوبات آبرفتی کواترنری دشت مشهد، می باشد و از حاشیه جنوبی شهر عبور می کند. شناسایی حریم گسل جنوب مشهد به منظور قانونمند کردن توسعه سازه های بشری وزندگی شهری در مجاورت گسل و به دنبال آن کاهش خطر گسیختگی مستقیم ناشی از زلزله، امری ضروری می باشد. به جهت تکتونیکفعال منطقه و شواهد فعالیت گسل در نهشته های کواترنری حریم ٣٠٠ متری از طرفین برای گسل جنوب مشهد پیشنهاد شده است . بررسی کاربری های موجود نشان می دهد که کاربری های مسکونی بیشترین درصد تراکم را نسبتبه سایر کاربری ها در حریم گسل نشان می دهند .

کلمات کلیدی

, : گسل جنوب مشهد, میکروترمور, پریود غالب, ریسک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053005,
author = {حافظی مقدس, ناصر},
title = {خطر گسلشو حریم گسل جنوب مشهد},
booktitle = {اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {: گسل جنوب مشهد، میکروترمور، پریود غالب، ریسک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خطر گسلشو حریم گسل جنوب مشهد
%A حافظی مقدس, ناصر
%J اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد
%D 2015

[Download]