اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , 2015-02-25

عنوان : ( ارزیابی زیستمحیطی محلهای دفن قدیمی پسماند در شهر مشهد )

نویسندگان: ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر مشهد به عنوان دومین کلان شهر مذهبی دنیا و جمعیتی بالغ بر ٣ میلیون نفر در سالهای اخیر از رشد و گسترش بسیار زیادی برخوردار بوده است.همزمان با رشد و گسترش شهرها مشکلات و معضلات زیست محیطی نیز افزایش مییابد. . یکی از مشکلاتی که شهر مشهد با آن مواجه می باشد گسترش شهر به سمت مناطقی است که قب ً لا محل تخلیه خاکو نخالهساختمانی و بعضا زباله بوده است و اکنون این مناطق در محدودة شهر قرار گرفته و بر روی آنها ساخت و ساز صورت گرفته است. این امر باعث بوجود آمدن مشکلاتی از قبیل نشست زمین و آسیب دیدگی ساختمانها و تأسیسات شهری و همچنین مشکلات بهداشتی از قبیل شیوع بیماریهای پوستی (مانند سالک) شده است. به این منظور مطالعه حاضربررسی اجمالیای از وضعیت موجود، کاربری کنونی و پیآمدهای زیست محیطی ناشی از تخلیه خاکو نخاله ساختمانی در دو منطقه پارکوحدت و پارکرز که در گذشته کوره آجرپزی بوده و در حال حاضر در محدوده قانونی شهر مشهد قرار گرفته، پرداخته شده استو حاکی از فرونشستهای متعدد ناشی از تغییر کاربریهای موجود میباشد.

کلمات کلیدی

, فرونشست, تصاویر هوایی, نخاله ساختمانی, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053007,
author = {حافظی مقدس, ناصر},
title = {ارزیابی زیستمحیطی محلهای دفن قدیمی پسماند در شهر مشهد},
booktitle = {اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فرونشست، تصاویر هوایی، نخاله ساختمانی، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی زیستمحیطی محلهای دفن قدیمی پسماند در شهر مشهد
%A حافظی مقدس, ناصر
%J اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد
%D 2015

[Download]