افق دانش, دوره (22), شماره (2), سال (2016-3) , صفحات (111-116)

عنوان : ( اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن میوستاتین عضله قلبی موش های نر ویستار سالم )

نویسندگان: امیر رشیدلمیر , محمدرضا باسامی , سیدرضا عطارزاده حسینی , کیوان حجازی , سیدمحمد متولی عنبرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: مطالعه های بالینی نشان داده اند که بیان ژن میوستاتین و غلظت سرمی آن در بیماران قلبی عروقی نسبت به افراد سالم بیشتر است. هدف از مطالعه حاضر اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن میوستاتین عضله قلبی موش های نر ویستار سالم بود. روش تحقیق: در این مطالعهی تجربی، تعداد13 موش بالغ پنج هفتهای نژاد ویستار (5/26±250 گرم) به دو گروه کنترل سالم (6 سر) و تمرین مقاومتی (7 سر) تقسیم شدندو هشت هفته صعود همراه با وزنه از یک نردبان 26 پله ای یک متری با شیب 85 درجه را انجام دادند. تمرینات بصورت 3 جلسه در هفته که هر جلسه شامل 3 ست با 5 تکرار بود برگزار شد. از آزمون t مستقل جهت بررسی تفاوت میانگین های بین گروهی مورد استفاده قرار گرفت و برای آزمون فرضیه ها سطح معناداری 0.05>p درنظرگرفته شد. یافتهها: نتایج نشاندادکه میزان بیان ژن mRNAمیوستاتین عضله قلبی بعد از مداخله هشت هفته تمرین مقاومتی، تفاوت معنی داری را نسبت به گروه شاهد نداشته است (1.37=t و 0.19>p ). نتیجه گیری: براساس نتایج به دستآمده، اگرچه بیان ژن mRNAمیوستاتین عضله قلبی بعد از مداخله هشت هفته تمرین مقاومتی تغییر معنی داری نیافت؛ اما به دلیل جدید بودن موضوع میوستاتین و همچنین حضور میوستاتین در بافت های مختلف بدن ازجمله عضله قلبی، نیاز به تحقیقات بیشتری برای اثبات اعمال میوستاتین بخصوص در علوم تمرینی وجود دارد.

کلمات کلیدی

, بیان ژن میوستاتین, تمرین مقاومتی, عضله قلبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053012,
author = {رشیدلمیر, امیر and باسامی, محمدرضا and عطارزاده حسینی, سیدرضا and حجازی, کیوان and متولی عنبرانی, سیدمحمد},
title = {اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن میوستاتین عضله قلبی موش های نر ویستار سالم},
journal = {افق دانش},
year = {2016},
volume = {22},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-1855},
pages = {111--116},
numpages = {5},
keywords = {بیان ژن میوستاتین، تمرین مقاومتی، عضله قلبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن میوستاتین عضله قلبی موش های نر ویستار سالم
%A رشیدلمیر, امیر
%A باسامی, محمدرضا
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A حجازی, کیوان
%A متولی عنبرانی, سیدمحمد
%J افق دانش
%@ 1735-1855
%D 2016

[Download]