تحقیقات جنگل و صنوبر, دوره (23), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (256-268)

عنوان : ( تأثیرسطوح مختلف آمیختگی توسکا و صنوبر بر جمعیت فرانکیا در خاک )

نویسندگان: احسان کهنهء , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , کاظم خاوازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه از کاشت مخلوط درختان تثبیت‌کننده نیتروژن برای تأمین نیاز عناصر غذایی صنوبرکاری‌ها استفاده می شود، اما این امر می تواند با کاهش تعداد گیاه میزبان در هکتار بر جمعیت فرانکیای خاک تأثیر منفی داشته باشد. برای مطالعه تأثیر سطوح مختلف آمیختگی توسکا با صنوبر بر جمعیت فرانکیا در خاک، آزمایشی در قالب آماری بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار شامل نسبت های 100، 70، 50 و 30 درصد آمیختگی صنوبرPopulus deltoides 77/51با توسکای ییلاقی (Aluns subcordata) با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات صنوبر صفرابسته انجام شد. جمعیت فرانکیا در خاک به روش بیشترین تعداد محتمل (MPN) و میزبانی نهال های توسکای ییلاقی تعیین شد. نتایج نشان داد که توسکا در سطوح مختلف آمیختگی باعث افزایش رشد ارتفاعی و قطری صنوبرها،بهبود وضعیت عناصر غذایی، کربن آلی و pH خاک و افزایش غلظت نیتروژن و پتاسیم در برگ‌های صنوبرنسبت به تیمار خالص صنوبر شده است. همچنین نتایج جمعیت فرانکیا نشان داد که خاک تیمارهای مختلف با یکدیگرازنظر آماری تفاوت معنی داری داشتند. بیشترین و کمترین جمعیت،17/49 و 89/0 عدد در گرم خاک، به ترتیب در تیمارهای توسکا و صنوبر خالص مشاهده شد. جمعیت فرانکیا با ارتفاع درخت توسکا، مقادیر فسفر و پتاسیم قابل‌دسترس خاک همبستگی منفی معنی دار داشت،اما با قطر درخت توسکا، pH خاک و عناصر غذایی برگ رابطه مثبت و معنی داری را نشان داد. نتایج این پژوهش نشان داد که فرانکیا در رشد و تأمین عناصر غذایی موردنیاز درختان مؤثر بوده و کشت مخلوط نسبت به کشت خالص صنوبر باعث افزایش جمعیت فرانکیا شده است.

کلمات کلیدی

, توسکای ییلاقی, صنوبر دلتوئیدس, فرانکیا, کشت مخلوط, گره زایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053013,
author = {کهنهء, احسان and لکزیان, امیر and آستارائی, علیرضا and کاظم خاوازی},
title = {تأثیرسطوح مختلف آمیختگی توسکا و صنوبر بر جمعیت فرانکیا در خاک},
journal = {تحقیقات جنگل و صنوبر},
year = {2015},
volume = {23},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-0883},
pages = {256--268},
numpages = {12},
keywords = {توسکای ییلاقی، صنوبر دلتوئیدس، فرانکیا، کشت مخلوط، گره زایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیرسطوح مختلف آمیختگی توسکا و صنوبر بر جمعیت فرانکیا در خاک
%A کهنهء, احسان
%A لکزیان, امیر
%A آستارائی, علیرضا
%A کاظم خاوازی
%J تحقیقات جنگل و صنوبر
%@ 1735-0883
%D 2015

[Download]