فناوری تولیدات گیاهی, دوره (14), شماره (2), سال (2015-2) , صفحات (17-32)

عنوان : ( بررسی اثر تعدیل کنندگی پتاسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کلزا رقم هایولا 330 تحت تنش شوری ناشی ازNaCl )

نویسندگان: سید فاضل فاضلی کاخکی , مرتضی گلدانی , مریم کمالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلرید پتاسیم (KCL) به عنوان یک ماده غذایی و نیز یک ترکیب تخفیف دهنده تنش شوری در بسیاری از خاکها و محصولات زراعی استفاده می شود. به منظور مطالعه اثرات تعدیل کنندگی شوری ناشی از کلرید سدیم توسط کلرید پتاسیم در گیاه کلزا رقم هایولا330، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در شرایط گلخانه‌ انجام شد. تیمارها شامل کلرید سدیم در چهار سطح (صفر، 30، 60 و 90 میلی مولار ) و کلرید پتاسیم در دو سطح (صفر و 20 میلی مولار) بود. نتایج نشان داد اعمال تیمار 20 میلی مولار کلرید پتاسیم و 30 میلی مولار کلرید سدیم سبب بهبود محتوای آب نسبی برگ، فتوسنتز، تعداد غلاف در بوته، وزن صد دانه نسبت به شاهد شد. بیشترین وزن دانه در بوته به مقدار 21/1 گرم در تیمار 20 میلی مولار کلرید پتاسیم و 30 میلی مولار کلرید سدیم و کمترین مقدار آن در تیمار عدم مصرف کلرید پتاسیم و 90 میلی مولار کلرید سدیم به دست آمد. در سطوح بالای کلرید سدیم (60 و 90 میلی مولار)، افزایش کلرید پتاسیم نتوانست سبب بهبود صفات مورد بررسی شود. نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که وزن دانه در بوته با تعداد غلاف در بوته (**55/0r=) و دانه در غلاف (*47/0r=) همبستگی مثبت داشت ضمن اینکه با زیست توده و فتوسنتز نیز دارای همبستگی مثبت و معنی¬داری بود. در مجموع نتایج نشان داد که اعمال کلرید پتاسیم در سطوح مختلف شوری دارای رفتاری متفاوت است و در هر سطح شوری سبب بهبود برخی صفات مورد مطالعه نسبت به شاهد می شود.

کلمات کلیدی

, زیست توده, شوری, غلاف در بوته, فتوسنتز, کلرید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053018,
author = {فاضلی کاخکی, سید فاضل and گلدانی, مرتضی and کمالی, مریم},
title = {بررسی اثر تعدیل کنندگی پتاسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کلزا رقم هایولا 330 تحت تنش شوری ناشی ازNaCl},
journal = {فناوری تولیدات گیاهی},
year = {2015},
volume = {14},
number = {2},
month = {February},
issn = {2476-6321},
pages = {17--32},
numpages = {15},
keywords = {زیست توده، شوری، غلاف در بوته، فتوسنتز، کلرید پتاسیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تعدیل کنندگی پتاسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کلزا رقم هایولا 330 تحت تنش شوری ناشی ازNaCl
%A فاضلی کاخکی, سید فاضل
%A گلدانی, مرتضی
%A کمالی, مریم
%J فناوری تولیدات گیاهی
%@ 2476-6321
%D 2015

[Download]