پژوهش آب در کشاورزی, دوره (29), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (353-366)

عنوان : ( اثر کم آبیاری وکود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان )

نویسندگان: محمد نادریان فر , حسین انصاری , مجید عزیزی ارانی , علی نقی ضیائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریحان (.Ocimumbasilicum L) یکی از گیاهان مهم متعلق به تیره نعناع (Lamiaceae) است که به عنوان گیاه دارویـی، ادویه ای و همچنین به صورت سبزی تازه مورد استفاده قرار میگیرد.اثرات کم آبیـاری ، بافـت خـاک و کـود روی اجـزای عملکرد گیاه ریحان رقم کشکنی لولو مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با 18 تیمار و سه تکرار اجرا شد. کم آبیاری شامل سه مقدار آبیاری برابر %I2=75% ،I1=100 و %I3=50 تبخیر- تعرق گیاه، بافت خاک شامل دو بافت سبک و متوسط و فاکتور کودی شامل سه سطح کود (شامل عناصر پر مصرف و کم مصرف) با غلظت کامل (70 ،(F1 درصد غلظت کود (F2) و عدم استفاده از کود (F3) بود که روی هر گلدان اعمـال شـد . نتایج آنالیز واریانس نشان داد که آبیاری اثر معنیداری در سطح یک درصد روی ارتفاع بوته، سـطح بـرگ، وزن خشـک برگ، وزن خشک ساقه، وزنتر برگ ریحان داشته، در حالی که اثر بافت خاک و کود بر صفات مورد بررسی معنیدار نشد. همچنین، اثر متقابل بافت خاک، کود و آبیاری روی پارامترهای اشاره شده در سطح یک درصد معنیدار شد به طوریکـه بیشترین مقدار ارتفاع بوته (31/42 سانتیمتر)، سطح برگ (109/21 سانتیمتر مربع)، وزن خشـک بـرگ (0/97 گـرم )، وزن خشک ساقه (2/24 گرم)، وزنتر برگ (5/12 گرم) در تیمار S1I1F3 و کمترین آن نیز در تیمار S1I3F3 بدست آمد. همچنین، بیشترین مقدار وزن بذر در بوته (2/41 گرم)، تعداد بذر در بوته (1822/3)، وزن هـزار دانـه (1/447 گـرم ) و عملکرد دانه (42/13 گرم بر متر مربع) در تیمار با بافت خاک لومی، آبیاری کامل و تیمار کودی با غلظـت 100 درصـد S ) 2I1F1 ) حاصل شد که نشان دهنده تأثیر کود بر بهبود عملکرد ریحان است

کلمات کلیدی

, اسانس, سطح برگ, کارایی مصرف آب, وزن هزار دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053023,
author = {نادریان فر, محمد and انصاری, حسین and عزیزی ارانی, مجید and ضیائی, علی نقی},
title = {اثر کم آبیاری وکود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان},
journal = {پژوهش آب در کشاورزی},
year = {2015},
volume = {29},
number = {3},
month = {December},
issn = {2228-7140},
pages = {353--366},
numpages = {13},
keywords = {اسانس، سطح برگ، کارایی مصرف آب، وزن هزار دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کم آبیاری وکود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان
%A نادریان فر, محمد
%A انصاری, حسین
%A عزیزی ارانی, مجید
%A ضیائی, علی نقی
%J پژوهش آب در کشاورزی
%@ 2228-7140
%D 2015

[Download]