دانش آب و خاک, دوره (25), شماره (1), سال (2016-3) , صفحات (195-210)

عنوان : ( پیش‌بینی رطوبت و شوری نیم رخ خاک با استفاده از مدل AquaCrop در تیمارهای مختلف کم آبیاری و شوری )

نویسندگان: مسعود محمدی , کامران داوری , بیژن قهرمان , حسین انصاری , علی شهیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل‌های گیاهی و ریاضی برای شبیه¬سازی رطوبت و شوری نیم¬رخ خاک ابزار مناسبی برای بهبود مدیریت آبیاری، افزایش محصول و راندمان آبیاری می¬باشند. به همین منظور در این مطالعه نتایج شبیه¬سازی رطوبت و شوری نیم¬رخ خاک توسط مدل AquaCrop با مقادیر اندازه¬گیری شده رطوبت و شوری در مزرعه مقایسه شد. این آزمایش در قالب طرح کرت¬های خرد شده به صورت فاکتوریل بود که در آن سه عامل شوری آب آبیاری (S1، S2 و S3 به ترتیب معادل ۴/۱، ۵/۴ و ۶/۹ دسی¬زیمنس بر متر) در سه سطح به عنوان کرت¬های اصلی و دو رقم گندم (قدس و روشن) و مقدار آب آبیاری در ۴ سطح (I4، I3، I2 و I1 به¬ترتیب معادل ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ و ۱۲۵ درصد نیاز آبی گیاه) به عنوان کرت¬های فرعی اجرا گردید. نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که مدل در برآورد رطوبت و شوری به¬ترتیب به پارامترهای رطوبت در ظرفیت زراعی (FCθ) و رطوبت اشباع خاک (Satθ) حساسیت متوسطی دارد. به طور کلی دقت مدل در برآورد رطوبت بیشتر از شوری نیم¬رخ خاک بود. به طوری که مقادیر متوسط ریشه دوم میانگین مربعات خطا نرمال شده (NRMSE)، حداکثر خطای نرمال شده (NME)، شاخص سازگاری (d)، ضریب باقیمانده (CRM) و ضریب تعیین (R2) در رقم روشن برای پیش¬بینی رطوبت به¬ترتیب ۷۲/۱۱ درصد، ۸۱/۲۶ درصد، ۷۹/۰، ۰۴۵/۰ و ۶۲/۰ و برای پیش¬بینی شوری به¬ترتیب ۲/۲۴ درصد، ۸۱/۵۲ درصد، ۷۲/۰، ۱۸۷/۰ و ۵۸/۰ بدست آمد. در رقم قدس مقدار این پارامترها برای پیش¬بینی رطوبت به¬ترتیب ۸/۱۱ درصد، ۸۷/۲۶ درصد، ۷۹/۰، ۰۵۵/۰ و ۶۱/۰ و برای پیش-بینی شوری به¬ترتیب ۶/۲۴ درصد، ۹۷/۵۲ درصد، ۷۲/۰، ۱۹۳/۰ و ۵۷/۰ بدست آمد. همچنین مدل رطوبت لایه¬های عمقی خاک را با دقت بیشتری نسبت به لایه¬های سطحی و شوری لایه¬های سطحی خاک را با دقت بیشتری نسبت به لایه¬های عمقی برآرود نمود. براساس شاخص‌های آماری ارائه شده، دقت مدل AquaCrop در برآورد رطوبت در اعماق و زمان‌های مختلف بیشتر از شوری بود.

کلمات کلیدی

, تحلیل حساسیت, مدیریت آبیاری, مدل¬سازی گیاهی, واسنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053030,
author = {محمدی, مسعود and داوری, کامران and قهرمان, بیژن and انصاری, حسین and علی شهیدی},
title = {پیش‌بینی رطوبت و شوری نیم رخ خاک با استفاده از مدل AquaCrop در تیمارهای مختلف کم آبیاری و شوری},
journal = {دانش آب و خاک},
year = {2016},
volume = {25},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-5133},
pages = {195--210},
numpages = {15},
keywords = {تحلیل حساسیت، مدیریت آبیاری، مدل¬سازی گیاهی، واسنجی مدل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش‌بینی رطوبت و شوری نیم رخ خاک با استفاده از مدل AquaCrop در تیمارهای مختلف کم آبیاری و شوری
%A محمدی, مسعود
%A داوری, کامران
%A قهرمان, بیژن
%A انصاری, حسین
%A علی شهیدی
%J دانش آب و خاک
%@ 2008-5133
%D 2016

[Download]