دانش آب و خاک, دوره (25), شماره (1), سال (2016-3) , صفحات (195-210)

عنوان : ( پیش‌بینی رطوبت و شوری نیم رخ خاک با استفاده از مدل AquaCrop در تیمارهای مختلف کم آبیاری و شوری )

نویسندگان: مسعود محمدی , کامران داوری , بیژن قهرمان , حسین انصاری , علی شهیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل‌های گیاهی و ریاضی برای شبیه سازی رطوبت و شوری نیم رخ خاک ابزار مناسبی برای بهبود مدیریت آبیاری، افزایش محصول و راندمان آبیاری می باشند. به همین منظور در این مطالعه نتایج شبیه سازی رطوبت و شوری نیم رخ خاک توسط مدل AquaCrop با مقادیر اندازه گیری شده رطوبت و شوری در مزرعه مقایسه شد. این آزمایش در قالب طرح کرت های خرد شده به صورت فاکتوریل بود که در آن سه عامل شوری آب آبیاری (S1، S2 و S3 به ترتیب معادل ۴/۱، ۵/۴ و ۶/۹ دسی زیمنس بر متر) در سه سطح به عنوان کرت های اصلی و دو رقم گندم (قدس و روشن) و مقدار آب آبیاری در ۴ سطح (I4، I3، I2 و I1 به ترتیب معادل ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ و ۱۲۵ درصد نیاز آبی گیاه) به عنوان کرت های فرعی اجرا گردید. نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که مدل در برآورد رطوبت و شوری به ترتیب به پارامترهای رطوبت در ظرفیت زراعی (FCθ) و رطوبت اشباع خاک (Satθ) حساسیت متوسطی دارد. به طور کلی دقت مدل در برآورد رطوبت بیشتر از شوری نیم رخ خاک بود. به طوری که مقادیر متوسط ریشه دوم میانگین مربعات خطا نرمال شده (NRMSE)، حداکثر خطای نرمال شده (NME)، شاخص سازگاری (d)، ضریب باقیمانده (CRM) و ضریب تعیین (R2) در رقم روشن برای پیش بینی رطوبت به ترتیب ۷۲/۱۱ درصد، ۸۱/۲۶ درصد، ۷۹/۰، ۰۴۵/۰ و ۶۲/۰ و برای پیش بینی شوری به¬ترتیب ۲/۲۴ درصد، ۸۱/۵۲ درصد، ۷۲/۰، ۱۸۷/۰ و ۵۸/۰ بدست آمد. در رقم قدس مقدار این پارامترها برای پیش بینی رطوبت به ترتیب ۸/۱۱ درصد، ۸۷/۲۶ درصد، ۷۹/۰، ۰۵۵/۰ و ۶۱/۰ و برای پیش بینی شوری به ترتیب ۶/۲۴ درصد، ۹۷/۵۲ درصد، ۷۲/۰، ۱۹۳/۰ و ۵۷/۰ بدست آمد. همچنین مدل رطوبت لایه های عمقی خاک را با دقت بیشتری نسبت به لایه های سطحی و شوری لایه های سطحی خاک را با دقت بیشتری نسبت به لایه های عمقی برآورد نمود. براساس شاخص‌های آماری ارائه شده، دقت مدل AquaCrop در برآورد رطوبت در اعماق و زمان‌های مختلف بیشتر از شوری بود.

کلمات کلیدی

, تحلیل حساسیت, مدیریت آبیاری, مدل سازی گیاهی, واسنجی مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053030,
author = {محمدی, مسعود and داوری, کامران and قهرمان, بیژن and انصاری, حسین and علی شهیدی},
title = {پیش‌بینی رطوبت و شوری نیم رخ خاک با استفاده از مدل AquaCrop در تیمارهای مختلف کم آبیاری و شوری},
journal = {دانش آب و خاک},
year = {2016},
volume = {25},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-5133},
pages = {195--210},
numpages = {15},
keywords = {تحلیل حساسیت، مدیریت آبیاری، مدل سازی گیاهی، واسنجی مدل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش‌بینی رطوبت و شوری نیم رخ خاک با استفاده از مدل AquaCrop در تیمارهای مختلف کم آبیاری و شوری
%A محمدی, مسعود
%A داوری, کامران
%A قهرمان, بیژن
%A انصاری, حسین
%A علی شهیدی
%J دانش آب و خاک
%@ 2008-5133
%D 2016

[Download]