پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (15), سال (2015-1) , صفحات (85-105)

عنوان : ( شناسایی و خوشه‌بندی سامانه‌ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی )

نویسندگان: عاطفه شریف , رضوان حسین قلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی و خوشه‌بندی سامانه‌ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بهره گرفته شد. نخست با رجوع به ادبیات پژوهش، سیاهه سامانه ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی شناسایی شدند و براساس مهارت‌های هفت‌گانه مدیریت دانش شخصی و نیز سه قلمرو مدیریت دانش شخصی، توسط نمونه‌ هدفمند 30 نفره‌ای از متخصصان علوم کامپیوتر و علم اطلاعات و دانش‌شناسی خوشه‌بندی شدند. بنابر یافته‌های به دست آمده در مرحله نخست، 47 ابزار شناسایی شدند و براساس دیدگاه متخصصان در فهرست سامانه‌ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی قرار گرفتند. سپس، در مرحله دوم، بر اساس میزان کاربرد آن‌ها تحت عنوان سامانه‌ها و ابزارهای بازیابی دانش، سازماندهی دانش، ارزیابی دانش، تحلیل دانش، اشاعه دانش، اشتراک دانش و امنیت دانش خوشه‌بندی شدند. علاوه براین، مجموعه ابزارهای موردنظر در سه قلمرو عمومی، تعاملی و شخصی از دیدگاه متخصصان طبقه‌بندی شدند.

کلمات کلیدی

, ابزار مدیریت دانش شخصی, سامانه مدیریت دانش شخصی, مدیریت دانش شخصی, مهارت مدیریت دانش شخصی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053038,
author = {شریف, عاطفه and حسین قلی زاده, رضوان},
title = {شناسایی و خوشه‌بندی سامانه‌ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2015},
volume = {15},
month = {January},
issn = {2251-8223},
pages = {85--105},
numpages = {20},
keywords = {ابزار مدیریت دانش شخصی، سامانه مدیریت دانش شخصی، مدیریت دانش شخصی، مهارت مدیریت دانش شخصی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و خوشه‌بندی سامانه‌ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی
%A شریف, عاطفه
%A حسین قلی زاده, رضوان
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2015

[Download]