مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی, دوره (3), شماره (4), سال (2015-6) , صفحات (24-29)

عنوان : ( بررسی وضعیت فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و تعیین رابطه ی آن با هویت سازمانی کارکنان )

نویسندگان: علی شیرازی , محمد مهرآیین , حامد خراسانی طرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیّت فرهنگسازمانی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و تعیین رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی با هویت سازمانی در این سازمان انجام گرفتهاست. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی- هم بستگی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی به تعداد 982 نفر بودند که از نظر تمامی آن ها استفاده شده است. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون و پرسشنامه هویت سازمانی مائل و آشفرث می باشد. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب هم بستگی پیرسون و آزمون رگرسیون همزمان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن )بر اساس مدل دنیسون( با هویت سازمانی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی نتایج حاکی از این امر بود که متغیرهای فرهنگ سازمانی قادرند تغییرات هویت سازمانی را به طور معناداری پیشبینی کنند. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، میانگین فرهنگ سازمانی سازمان در هر چهار بعد بیش تر از مقدار متوسط است. براساس یافته های پژوهش می توان انتظار داشت با بهبود وضعیت فرهنگ سازمانی، هویت سازمانی افراد بیش تر خواهد شد.

کلمات کلیدی

, فرهنگ سازمانی, درگیر شدن در کار, سازگاری, انطباق پذیری, رسالت, هویت سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053044,
author = {شیرازی, علی and مهرآیین, محمد and خراسانی طرقی, حامد},
title = {بررسی وضعیت فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و تعیین رابطه ی آن با هویت سازمانی کارکنان},
journal = {مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {4},
month = {June},
issn = {2322-3367},
pages = {24--29},
numpages = {5},
keywords = {فرهنگ سازمانی، درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری، رسالت، هویت سازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و تعیین رابطه ی آن با هویت سازمانی کارکنان
%A شیرازی, علی
%A مهرآیین, محمد
%A خراسانی طرقی, حامد
%J مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی
%@ 2322-3367
%D 2015

[Download]