چشم انداز مدیریت صنعتی, شماره (19), سال (2015-12) , صفحات (91-116)

عنوان : ( توسعه نمودار آماری فرآیند فازی نسبت نقصها برای کنترل مشخصه وصفی )

نویسندگان: سمُیّه فدائی , علیرضا پویا , مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنترل کیفیت آماری رویکرد مهمی است که از ابزارهای آماری برای به تصویرکشیدن فرآیند کمک می گیرد. نمودارهای کنترل شوهارت یکی از مهمترین روشهای کنترل کیفیت است که برای نشان دادن انحرافات با دلیل استفاده می شود. یکی از انواع نمودارهای کنترل، نمودار کنترل نسبت نقص است که برای کنترل مشخصه های وصفی با حجم نمونه های متغیر استفاده می شود. مشخصه های وصفی به دلیل ابهام در میزان عیب در کالا و تصمیم گیری توسط بازرس در شرایط فازی قرار دارد. در این با استفاده از روش قوانین فازی پرادخته می شود. این u پژوهش به طراحی نمودارهای کنترل فازی رویکرد برای کنترل فازی فرآیند به کار می رود. قضاوت در کنترل فرآیند نمودار کلاسیک دو نتیجه قطعی بیشتر ندارد؛ درحالیکه در طراحی نمودار کنترل فازی بااستفاده ار روش قوانین فازی سطوح میانی ایمن خودرو » تصمیم گیری نیز وجود دارد. برای بررسی اعتبار مدل طراحی شده، این مدل در شرکت برای مشخصه کیفیت دوخت، اجرا شد و نتایج آن بااستفاده از منحنی مشخصه عملکرد با نتایج « شرق روشهای کلاسیک مقایسه شد که نشان دهنده عملکرد دقیق تر و سریع تر نمودار کنترل فازی در شناسایی تغییرات فرآیند است.

کلمات کلیدی

, نمودار کنترل فازی؛ اعداد فازی مثلثی, روشهای دیفازی, نمودارU
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053045,
author = {فدائی, سمُیّه and پویا, علیرضا and کاظمی, مصطفی},
title = {توسعه نمودار آماری فرآیند فازی نسبت نقصها برای کنترل مشخصه وصفی},
journal = {چشم انداز مدیریت صنعتی},
year = {2015},
number = {19},
month = {December},
issn = {2251-9874},
pages = {91--116},
numpages = {25},
keywords = {نمودار کنترل فازی؛ اعداد فازی مثلثی، روشهای دیفازی، نمودارU},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه نمودار آماری فرآیند فازی نسبت نقصها برای کنترل مشخصه وصفی
%A فدائی, سمُیّه
%A پویا, علیرضا
%A کاظمی, مصطفی
%J چشم انداز مدیریت صنعتی
%@ 2251-9874
%D 2015

[Download]