پژوهش های جانوری, دوره (28), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (72-84)

عنوان : ( بررسی دوشکلی جنسی و تنوع ریخت شناختی زردپره سرسرخ در فلات ایران (Emberiza bruniceps) در منطقه دورگهزایی با زردپره سرسیاه (Emberiza melanocephala)در فلات ایران )

نویسندگان: علی غلامحسینی , منصور علی آبادیان , جمشید درویش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نفوذ ژن از گونهای به گونه دیگر به علت دورگهزایی از جمله مکانیسمهای مهمی است که بر تغییرات درون گونهای اثر می گذارد و ممکن است باعث ایجاد صفات جدیدی بخصوص در ناحیه دورگهزایی شود. زردپره سرسرخ راسته گنجشکسانان) در جنوب شرق دریای ) (Emberiza melanocephala) و زردپره سرسیاه (Emberiza bruniceps) خزر دارای ناحیه دورگهزایی هستند. در این مطالعه به منظور بررسی دوشکلی جنسی و تغییرات درون گونهای زردپره سرسرخ و نیز بررسی اثرات دورگهزایی بر صفات خاص گونهای، 81 نمونه ( 57 نر و 24 ماده) با استفاده از تور پرندهگیری از فلات ایران (PCA) مستقل و تجزیه به مولفههای اصلی t جمع آوری شد و 15 صفت کمی و 9 صفت رنگی اندازهگیری و آنالیز شد. آزمون تفاوت معنیداری را در صفات کمی، بین جنس نر و ماده نشان داد. همچنین آنالیز صفات رنگی PAST و SPSS در نرم افزار وجود چهار الگوی رنگی اصلی را در این گونه آشکار کرد. نتایج نشان PAUP و PHYLIP جنس نر با استفاده از نرم افزارهای داد بسیاری از نمونههای دورگه نسل اول از نمونههای خالص با استفاده از صفات کمی و به خصوص صفات کیفی قابل شناسایی هستند.

کلمات کلیدی

, زردپره سرسرخ, زردپره سرسیاه, هیبریداسیون, همجوار, ناحیه تماس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053048,
author = {غلامحسینی, علی and علی آبادیان, منصور and درویش, جمشید},
title = {بررسی دوشکلی جنسی و تنوع ریخت شناختی زردپره سرسرخ در فلات ایران (Emberiza bruniceps) در منطقه دورگهزایی با زردپره سرسیاه (Emberiza melanocephala)در فلات ایران},
journal = {پژوهش های جانوری},
year = {2015},
volume = {28},
number = {1},
month = {June},
issn = {2383-2614},
pages = {72--84},
numpages = {12},
keywords = {زردپره سرسرخ، زردپره سرسیاه، هیبریداسیون، همجوار، ناحیه تماس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دوشکلی جنسی و تنوع ریخت شناختی زردپره سرسرخ در فلات ایران (Emberiza bruniceps) در منطقه دورگهزایی با زردپره سرسیاه (Emberiza melanocephala)در فلات ایران
%A غلامحسینی, علی
%A علی آبادیان, منصور
%A درویش, جمشید
%J پژوهش های جانوری
%@ 2383-2614
%D 2015

[Download]