هفتمین سمینار شیمی محیط زیست , 2015-08-26

Title : ( اثر کاتالیستی نانوذرات پیریت سنتز شده روی تخریب دیکلوفناک )

Authors: Mohammad Hassan Entezari , MALIHEH KHABBAZ ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

چکیده ورود آلایندههای دارویی و افزایش میزان سمی بودن آنها در فاضلاب و آب آشامیدنی در دهههای اخیر رشد بسیاری کرده است. در این مطالعه، توانایی نانوذرات پیریت سنتز شده روی تخریب دیکوفناک بررسی شد. دیکلوفناک یک داروی ضد التهاب است که معمولا در تحقیقات به عنوان یک آلایندهی دارویی مدل مورد مطالعه قرار میگیرد. اثر مقدار کاتالیست، اولیه و بازدارندهها روی فرایند تخریب ارزیابی شد. نتایج نشان دادند که نانوذرات پیریت سنتز شده، فعالیت موثری pH تخریب کامل دیکلوفناک در مدت 3 دقیقه انجام UV-Vis در تخریب دیکلوفناک دارند. براساس ارزیابی اسپکتروسکوپی 04 و 3 تنظیم شد. برای بررسی نقش پیریت در تخریب دیکلوفناک mg/L به ترتیب pH گرفت. بعلاوه، مقدار پیریت و اسپکتروسکوپی و استفاده از بازدارندها به ترتیب استفاده شد. تخریب UV-Vis و مکانیسم واکنش، روش مختلفی شامل تخمین میزند که دیکوفناک نهایتاً به COD تایید شد )شکل 1(. همچنین اندازهگیری COD کامل آلاینده توسط تست شکلهای کوچکتری از ترکیبات آلی و معدنی اکسایش مییابد. تجربیات نشان میدهد که سطوح بالای یونهای آهن که از حلالیت پیریت ناشی میشود، در کنار رادیکالهای هیدورکسیل تولید شده، منجر به تخریب سریع دیکلوفناک میشود ) به عنوان معرف فنتون (. به منظور ارزیابی مقدار معدنی شدن دیکلوفناک COD شکل 1. اندازهگیری Keyword: Pyrite, Nanoparticle, Diclofenac, Pharmaceutical, Degradation

Keywords

, Keyword: Pyrite, Nanoparticle, Diclofenac, Pharmaceutical, Degradation
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053055,
author = {Entezari, Mohammad Hassan and KHABBAZ, MALIHEH},
title = {اثر کاتالیستی نانوذرات پیریت سنتز شده روی تخریب دیکلوفناک},
booktitle = {هفتمین سمینار شیمی محیط زیست},
year = {2015},
location = {IRAN},
keywords = {Keyword: Pyrite; Nanoparticle; Diclofenac; Pharmaceutical; Degradation},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کاتالیستی نانوذرات پیریت سنتز شده روی تخریب دیکلوفناک
%A Entezari, Mohammad Hassan
%A KHABBAZ, MALIHEH
%J هفتمین سمینار شیمی محیط زیست
%D 2015

[Download]