هفتمین سمینار شیمی محیط زیست , 2015-08-26

Title : ( اثر فوتوکاتالیستی نانوذرات¬پیریت سنتز شده روی تخریب استامینوفن )

Authors: Mohammad Hassan Entezari , MALIHEH KHABBAZ ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

چکیده برای اصلاح آلاینده‌ی استامینوفن موجود در آب، مراحل اکسایش فوتوکاتالیستی موثر است. در این مطالعه توانایی نانوذرات پیریت سنتز شده روی حذف استامینوفن که یک دارویی ضد ‌درد و آلاینده‌ی مقاوم بررسی شد. اثرنور خورشید، تاریکی، مقدار کاتالیست، pH اولیه و بازدارنده‌ها بر تخریب استامینوفن ارزیابی شد. نتایج نشان داد که نانوذرات سنتز شده‌ی پیریت فعالیت زیادی در تخریب استامینوفن دارد. براساس ارزیابی اسپکتروسکوپی UV-Vis، تخریب کامل آلاینده در مدت زمان 60 دقیقه تحت تابش نور‌خورشیدو در حضور نانوذرات پیریت انجام شد(شکل 1). بعلاوه، مقدار کاتالیست و pH به ترتیب مقادیرmg/L 75 و 7 (pH طبیعی) بود. به منظور بررسی مکانیسم تخریب، مراحل تخریب در حضور بازدارنده‌های مختلف انجام گرفت. براساس اثر بازدارنده‌ها انتظار می‌رود مکانیسم براساس تولید الکترون باشد. تخریب کامل با انجام تست COD تایید شد. COD نشان داد که علاوه بر تخریب استامینوفن، کاتالیست توانسته محصولات جانبی را نیز تخریب کرده، به مواد معدنی ساده‌تر مثل CO2 و اسیدهای آلی کوچک‌تر تبدیل شده است. مطابق با نتایج، یون آهن و رادیکال هیدروکسیل که از پیریت تولید می‌شود منجر به تخریب استامینوفن شده است. شکل 1. مقایسه‌ی اثر تخریبی تحت نور خورشید و تاریکی Keywords: ACT; Degradation; Pyrite; Nanoparticle; Photocatalyst

Keywords

ACT; Degradation; Pyrite; Nanoparticle; Photocatalyst
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053056,
author = {Entezari, Mohammad Hassan and KHABBAZ, MALIHEH},
title = {اثر فوتوکاتالیستی نانوذرات¬پیریت سنتز شده روی تخریب استامینوفن},
booktitle = {هفتمین سمینار شیمی محیط زیست},
year = {2015},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {ACT; Degradation; Pyrite; Nanoparticle; Photocatalyst},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر فوتوکاتالیستی نانوذرات¬پیریت سنتز شده روی تخریب استامینوفن
%A Entezari, Mohammad Hassan
%A KHABBAZ, MALIHEH
%J هفتمین سمینار شیمی محیط زیست
%D 2015

[Download]