سی‌امین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2015) , 2015-11-02

عنوان : ( کنترل اینورترهای تکفاز جدا از شبکه مبتنی بر روش آرایه کنترل هارمونیکی (HCA) )

نویسندگان: محمدصادق کرباس فروشان , محمد منفرد , Murat Dogruel ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله، کاربرد تکنیک آرایه کنترل هارمونیکی ) HCA ) را برای کنترل اینورترهای تکفاز جدا از شبکه پیشنهاد میدهد. روش HCA اخیرا به عنوان یک راه حل کنترلی موثر برای سیستمهای با مراجع یا اغتشاشات متناوب معرفی شده است. این روش، به طور موثر مولفه های هارمونیکی سیگنال کنترلی را با هدف دستیابی به خطای حالت دائم صفر تنظیم میکند. شیوه طراحی پارامترهای کنترلر سیستم نیز در این مقاله پیشنهاد شده است. جهت تایید نتایج تئوری، نتایج شبیه سازی برای یک سیستم نمونه در این مقاله آورده شده است. نتایج به دست آمده، موثر بودن طرح کنترلی پیشنهادشده را نشان میدهد.

کلمات کلیدی

تجزیه کننده هارمونیکی؛ بازساز هارمونیکی؛ ردیابی شکل موج مرجع متناوب؛ اینورتر تکفاز جدا از شبکه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053069,
author = {کرباس فروشان, محمدصادق and منفرد, محمد and Murat Dogruel},
title = {کنترل اینورترهای تکفاز جدا از شبکه مبتنی بر روش آرایه کنترل هارمونیکی (HCA)},
booktitle = {سی‌امین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2015)},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تجزیه کننده هارمونیکی؛ بازساز هارمونیکی؛ ردیابی شکل موج مرجع متناوب؛ اینورتر تکفاز جدا از شبکه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل اینورترهای تکفاز جدا از شبکه مبتنی بر روش آرایه کنترل هارمونیکی (HCA)
%A کرباس فروشان, محمدصادق
%A منفرد, محمد
%A Murat Dogruel
%J سی‌امین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2015)
%D 2015

[Download]