علوم باغبانی, دوره (29), شماره (2), سال (2016-3) , صفحات (269-276)

عنوان : ( تأثیر شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در توده‌های بومی گراس فسکویه بلند در ایران )

نویسندگان: آزاده موسوی بزاز , علی تهرانی فر , محمد کافی , علی گزانچیان , محمود شور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیاز به گراس‌های متحمل به شوری در حال افزایش است. رشد سریع جمعیت شهر نشین فشار عمدهای را به منابع آب شیرین وارد ساخته است. به همین منظور جهت بررسی تاثیر تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه توده‌های مختلف فسکویه بلند (Festucaarundinacea) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 12 ژنوتیپ فسکویه بلند از مناطق اصفهان (یزد آباد)، کامیاران، یاسوج، داران، سناجان، بروجن، مشهد، سمیرم، گندمان (نصیرآباد)، سنندج و البرز و فسکویه بلند وارداتی به عنوان فاکتور اول و چهار سطح شوری 0، 45، 90 و 135 میلی‌مولار Nacl به عنوان فاکتور دوم با چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که افزایش سطوح شوری موجب کاهش معنی‌دار درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، طول ریشهچه، طول ساقهچه وشاخصبنیه بذر در تمام ژنوتیپ ها شد. همچنین، اثر متقابل شوریو ژنوتیپ نیز برای صفات سرعت و درصد جوانه زنی و بنیه بذر معنی‌دار بود.اکثر گراس‌های مورد مطالعه در این آزمایش شوری تا 45 میلی‌مولار را بدون آن‌که مولفه‌های جوانه‌زنی به طور قابل ملاحظه‌ای تحت تاثیر قرار بگیرند را تحمل نمودند. توده‌های مشهد و بروجن در سطح شوری 135 میلی‌مولار بیشترین میزان را در صفات درصد و سرعت جوانه‌زنی نشان دادند. همچنین، در مجموع صفات جوانه‌زنی، توده‌های داران و مشهد نسبت به سایرین کمترین کاهش را داشته و می‌توانند به عنوان ژنوتیپ‌های متحمل به شوری در مرحله جوانه‌زنی پیشنهاد گردند.

کلمات کلیدی

, بنیه بذر, سرعت جوانه‌زنی, طول ریشه‌چه, طول ساقه‌چه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053083,
author = {موسوی بزاز, آزاده and تهرانی فر, علی and کافی, محمد and علی گزانچیان and شور, محمود},
title = {تأثیر شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در توده‌های بومی گراس فسکویه بلند در ایران},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2016},
volume = {29},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-4730},
pages = {269--276},
numpages = {7},
keywords = {بنیه بذر، سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در توده‌های بومی گراس فسکویه بلند در ایران
%A موسوی بزاز, آزاده
%A تهرانی فر, علی
%A کافی, محمد
%A علی گزانچیان
%A شور, محمود
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2016

[Download]