اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , 2015-11-26

عنوان : ( بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیا قرمز )

نویسندگان: راحله احمدزاده قویدل , قربانعلی اسدی , محمدتقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیای قرمز تحت تأثیر تراکم کاشت، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 94-1394 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شاملسه تراکم بوته (13/13، 20 و 40 بوته در متر مربع) و چهار رقم لوبیای قرمز (اختر، D-81083 ناز و گلی) بودند. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع گیاه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بودند. نتایج نشان داد که اثر سادهتراکم و رقم بر اکثر صفات مورد مطالعه معنی¬دار (05/0p≤) بود، با افزایش تراکم بوته روند افزایشی برای عملکرد مشاهده گردید. در بین ارقام بالاترین عملکرد دانه مربوط به رقم ناز (04/291 گرم بر متر مربع) بود و کمترین میزان به رقم اختر (63/236 گرم بر متر مربع) اختصاص داشت.عملکرد دانه با ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن دانه در غلاف و وزن صد دانه همبستگی مثبت و معنی¬داری (01/0p≤) داشت و بالاترین ضریب همبستگی برای وزن صد دانه (**723/0R2=) بدست آمد. تفاوت¬های ژنتیکی بین ارقام مختلف باعث بروز تفاوت در اجزای عملکرد و عملکرد گردید. به طوری¬که بالاترین عملکرد دانه در بین ارقام مورد مطالعه مربوط به رقم ناز بود.

کلمات کلیدی

, تفاوت ژنتیکی, تراکم, رقم ناز, ضریب همبستگی, وزن صد دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053086,
author = {احمدزاده قویدل, راحله and اسدی, قربانعلی and ناصری پور یزدی, محمدتقی and قربانی, رضا and خرم دل, سرور},
title = {بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیا قرمز},
booktitle = {اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران},
year = {2015},
location = {همدان, ايران},
keywords = {تفاوت ژنتیکی، تراکم، رقم ناز، ضریب همبستگی، وزن صد دانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیا قرمز
%A احمدزاده قویدل, راحله
%A اسدی, قربانعلی
%A ناصری پور یزدی, محمدتقی
%A قربانی, رضا
%A خرم دل, سرور
%J اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
%D 2015

[Download]