اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران , 2015-02-12

عنوان : ( تولید فوم تیتانیم با استفاده از عامل فوم ساز هیدرید تیتانیم به روش متالورژی پودر )

نویسندگان: انسیه عدالتی خدابنده , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053092,
author = {عدالتی خدابنده, انسیه and سجادی, سیدعبدالکریم and باباخانی, ابوالفضل},
title = {تولید فوم تیتانیم با استفاده از عامل فوم ساز هیدرید تیتانیم به روش متالورژی پودر},
booktitle = {اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {در این پژوهش مَ تیتا یًن تا اػتفاد اص س ؽٍ هتال سَطی پ دَس ت لَیذ ؿذ. تشای ت لَیذ ایی ف مَ اص پ دَس اّی تیتا یًن یّذسیذ تیتا یًن اػتفاد ؿذ. 10 دسکذ اص د عًَ هخل طَ پ دَسی تا دسکذ صٍ یً 5 TiH2 تشای ػاخت وً اّی اػت اَ ای ت ػَظ پشع ػشد تک هح سَ اػتفاد ؿذ. 1050 دسخِ ػپغ وً اّ دس د هشحل دس دها اّی 400 ػا تًیگشاد ف مَ ػاصی ؿذ ذً. یٍظگی اّی ف مَ اّی ت لَیذی تا اػتفاد اص هیکش ػٍک جَ اّی سًَی SEM دٍػتگا پشاؽ پشت X (XRD) شًم افضاس پشداصؽ تل یَش MIP تشسػی ؿذ.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید فوم تیتانیم با استفاده از عامل فوم ساز هیدرید تیتانیم به روش متالورژی پودر
%A عدالتی خدابنده, انسیه
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A باباخانی, ابوالفضل
%J اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران
%D 2015

[Download]