آبیاری و زهکشی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2015-9) , صفحات (440-447)

عنوان : ( بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با توجه به اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی پساب خروجی تصفیه خانه پرکندآباد مشهد) )

نویسندگان: بابک مهرآوران , حسین انصاری , علی اصغر بهشتی , کاظم اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لاگون¬های هوادهی نوعی از سیستم¬های هوازی رشد معلق در تصفیه فاضلاب هستند که می¬توانند برای تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی مورد استفاده قرارگیرند. لاگون¬های هوادهی به دلیل قابلیت انعطاف قابل ملاحظه و زمان¬های ماند بالا، کاربرد وسیعی در تصفیه فاضلاب¬های شهری و صنعتی دارند. لاگون¬های هوادهی در تصفیه فاضلاب بهداشتی، صنایع غذایی و پتروشیمی و سایر صنایع نیز کاربرد گسترده ای دارند. در این تحقیق عملکرد لاگون¬های هوادهی در تصفیه فاضلاب بهداشتی پرکندآباد 1 که شامل دولاگون هوادهی که در آن¬ها از هواده¬های سطحی دور کند استفاده شده است به مدت شش ماه از شهریورماه تا بهمن ماه 1392 مورد بررسی قرارگرفت. در این تحقیق شاخص¬های کیفی BOD5،COD ، TSS ، روی، مس، کروم در فاضلاب ورودی وخروجی مورد ارزیابی قرارگرفت. مقادیر میانگین شاخص¬ها در پساب خروجی به ترتیبTSS برابرmg/l117 ، BOD5 برابر mg/l5/99، COD برابرmg/l199، کروم برابر mg/l 00136 /0 ، مس برابر mg/l1/0 و روی برابر mg/l1007/0 می¬باشد که با مقایسه با نمودار استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران استفاده از پساب تصفیه شده تصفیه خانه قابلیت استفاده جهت کشاورزی را دارا می¬باشد.

کلمات کلیدی

, لاگون هوادهی, فاضلاب بهداشتی, استفاده مجدد از
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053097,
author = {مهرآوران, بابک and انصاری, حسین and بهشتی, علی اصغر and اسماعیلی, کاظم},
title = {بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با توجه به اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی پساب خروجی تصفیه خانه پرکندآباد مشهد)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
volume = {9},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-7942},
pages = {440--447},
numpages = {7},
keywords = {لاگون هوادهی، فاضلاب بهداشتی، استفاده مجدد از پساب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با توجه به اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی پساب خروجی تصفیه خانه پرکندآباد مشهد)
%A مهرآوران, بابک
%A انصاری, حسین
%A بهشتی, علی اصغر
%A اسماعیلی, کاظم
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2015

[Download]