پژوهش های گیاهی, دوره (29), شماره (4), سال (2017-4) , صفحات (783-793)

عنوان : ( بررسی تنوع گونه ای گیاهی و برخی عوامل موثر بر آن در منطقه حفاظت شده هلالی، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: فاطمه سخنور , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه حفاظت شده هلالی با مساحت 63495 هکتار در استان خراسان رضوی حدفاصل دو شهر گناباد و بجستان قرار دارد. با توجه به اهمیت تنوع گونه‌ای در حفاظت از محیط زیست، این تحقیق به منظور بررسی تنوع گونه‌ای گیاهان این منطقه و برخی عوامل مؤثر بر آن انجام شد. در این راستا سه ایستگاه دشتی، تپه ماهوری و کوهستانی و نیز سه عرصه با مدیریت چرای متفاوت انتخاب شده. نمونه‌برداری از پوشش گیاهی با برداشت 236 قاب‌ 1 متر مربعی به روش تصادفی-طبقه‌بندی شده در این عرصه‌ها صورت گرفت. برخی از شاخص‌های عددی و پارامتری تنوع گونه‌ای بر اساس داده‌های حاصل از نمونه‌برداری و با کمک نرم‌افزارهای تنوع زیستی در عرصه‌های مختلف محاسبه شد و ارتباط تنوع با عوامل فیزیوگرافی و نوع مدیریت چرا تعیین شد. بر این اساس ایستگاه کوهستانی با شاخص مارگالف 76/9 دارای بیشترین غنا و با شاخص کامارگو 18/0 دارای کمترین یکنواختی است. جهات شیب در دو ایستگاه تپه ماهوری و کوهستانی تأثیر زیادی بر تنوع گونه‌ای نشان ندادند. در بررسی اثر چرا، بیشترین مقدار تنوع (مارگالف 31/8، شانون 82/4 و کامارگو 36/0) در عرصه چرای متوسط دیده شد. تأثیر مثبت بارندگی بر میزان تنوع نیز از مقایسه داده‌های ایستگاه کوهستانی در دو سال پیاپی با بارندگی متفاوت، اثبات شد. با برازش مدل‌های توزیع رتبه- فراوانی، انطباق کل منطقه و ایستگاه‌های کوهستانی و تپه ماهوری با مدل لگ نرمال تأیید گردید. از طرف دیگر ایستگاه دشتی با مدل لگاریتمی برطباق بیشتری داشت که نمایانگر اثر مخرب دخالتهای انسانی بر تنوع گونه ای در این ایستگاه است.

کلمات کلیدی

تنوع گونه‌ای گیاهی؛ عوامل فیزیوگرافی؛ چرا؛ منطقه‌ی حفاظت شده‌ی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053106,
author = {سخنور, فاطمه and اجتهادی, حمید and واعظی, جمیل and معماریانی, فرشید},
title = {بررسی تنوع گونه ای گیاهی و برخی عوامل موثر بر آن در منطقه حفاظت شده هلالی، استان خراسان رضوی},
journal = {پژوهش های گیاهی},
year = {2017},
volume = {29},
number = {4},
month = {April},
issn = {2383-2592},
pages = {783--793},
numpages = {10},
keywords = {تنوع گونه‌ای گیاهی؛ عوامل فیزیوگرافی؛ چرا؛ منطقه‌ی حفاظت شده‌ی هلالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع گونه ای گیاهی و برخی عوامل موثر بر آن در منطقه حفاظت شده هلالی، استان خراسان رضوی
%A سخنور, فاطمه
%A اجتهادی, حمید
%A واعظی, جمیل
%A معماریانی, فرشید
%J پژوهش های گیاهی
%@ 2383-2592
%D 2017

[Download]