برنامه ریزی و آمایش فضا, دوره (19), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (171-198)

عنوان : ( تحلیل سیستمی نقش عوامل جغرافیایی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران )

نویسندگان: نرگس حجی پناه , سیدهادی زرقانی , امید علی خوارزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: سازماندهی سیاسی فضا در ایران در مرحله نخست از ویژگی های جغرافیایی تاثیر می پذیرد. این مقاله به بررسی نقش عوامل جغرافیای در شکل‌گیری دولت محلی با تأکید بر ایران پرداخته است و به دلیل نقش موثر تفکر سیستمی در بررسی و تحلیل موضوعات و مسائل حوزه‌ مدیریت، جغرافیا و علوم سیاسی، این پژوهش با استفاده از روش تفکر سیستمی انجام شده است.روش تحقیق پژوهش، توصیفی – تحلیلی و استنباطی است. در گردآوری اطلاعات میدانی از هر دو روش کمی و کیفی استفاده ‌شده است. در بخش کمی، تعداد 40 نفر از صاحب نظران حوزه دولت محلی به عنوان جامعه آماری مورد استناد قرار گرفتند. در قسمت کیفی 7 نفر از صاحب‌نظران بحث دولت محلی به روش گلوله برفی برای مصاحبه انتخاب شدند. جهت ارزیابی میزان تأثیر بعد جغرافیایی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران از آزمون t تک نمونه و برای اولویت‌بندی میزان تأثیر هر یک از عوامل مربوط به بعد جغرافیای از آزمون فریدمن استفاده‌شده است. به‌منظور رسم دیاگرام‌های علی و معلولی بر اساس تفکر سیستمی از نرم‌افزار Vensim استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که میزان تأثیر عوامل جغرافیایی برای شکل‌گیری دولت محلی در ایران متوسط به بالا است و وضعیت موجود این بعد برای شکل‌گیری دولت محلی در ایران مطلوب است.

کلمات کلیدی

, ایران, عوامل جغرافیایی, تفکر سیستمی, دولت محلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053108,
author = {حجی پناه, نرگس and زرقانی, سیدهادی and خوارزمی, امید علی},
title = {تحلیل سیستمی نقش عوامل جغرافیایی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران},
journal = {برنامه ریزی و آمایش فضا},
year = {2015},
volume = {19},
number = {3},
month = {December},
issn = {1605-9689},
pages = {171--198},
numpages = {27},
keywords = {ایران، عوامل جغرافیایی، تفکر سیستمی، دولت محلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل سیستمی نقش عوامل جغرافیایی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران
%A حجی پناه, نرگس
%A زرقانی, سیدهادی
%A خوارزمی, امید علی
%J برنامه ریزی و آمایش فضا
%@ 1605-9689
%D 2015

[Download]