دانشکده پزشکی مشهد, دوره (58), شماره (7), سال (2015-10) , صفحات (403-410)

عنوان : ( تاثیر یک دوره تمرین در آب بر میزان شدت درد و کیفیت زندگی زنان مبتلا به واریس )

نویسندگان: مریم مؤمنی مهرجردی , حسن راوری , سیدرضا عطارزاده حسینی , ناهید خوشرفتاریزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واریس یکی از بیماری­هایی است که به طور عمده در دیواره ­ی وریدهای قسمت تحتانی ساق پا اتفاق می­افتد و باعث تجمع زیاد خون و تورم در پاها می­گردد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر یک دوره تمرین در آب بر میزان شدت درد و کیفیت زندگی زنان مبتلا به واریس است. روش کار این مطالعه نیمه تجربی توصیفی با طرح پیش ­آزمون و پس­ آزمون به دو گروه کنترل و تمرین در آب در شهر مشهد در سال 1393 انجام شد. تعداد 40 زن غیر ورزشکار مبتلا به واریس خفیف با میانگین سنی 8/721±41 سال و میانگین وزنی 10/183±69/72کیلوگرم انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تمرین در آب و کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرین در آب به مدت 18 جلسه با تواتر سه جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه با شدت 60-50 % میانگین حداکثر تعداد تکرار برای هر فرد انجام شد. قبل و بعد از پروتکل تمرینی، شدت درد و کیفیت زندگی بیماران به ترتیب با استفاده از مقیاس VAS و پرسشنامه SF-36 سنجیده شد. داده­ ها با استفاده از تی همبسته و مستقل در سطح معنی­ داری 0/05>p مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تغییرات درون گروهی نشان داد کاهش درد و بهبود کیفیت زندگی در گروه تمرین در آب معنی دار بود (0/000=p). در حالی که در گروه کنترل تنها بهبود کیفیت زندگی معنی دار بوده است (0/000=p). میانگین تغییرات بین گروهی نشان داد میزان شدت درد و کیفیت زندگی دو گروه تمرین و کنترل معنی دار بوده است (0/000=p). نتیجه­ گیری یافته­ های پژوهش نشان داد تمرین در آب بر کاهش شدت درد و بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به واریس تأثیر مثبتی دارد.

کلمات کلیدی

تمرین در آب؛ زنان؛ شدت درد؛ کیفیت زندگی؛ واریس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053110,
author = {مریم مؤمنی مهرجردی and حسن راوری and عطارزاده حسینی, سیدرضا and خوشرفتاریزدی, ناهید},
title = {تاثیر یک دوره تمرین در آب بر میزان شدت درد و کیفیت زندگی زنان مبتلا به واریس},
journal = {دانشکده پزشکی مشهد},
year = {2015},
volume = {58},
number = {7},
month = {October},
issn = {1735-4013},
pages = {403--410},
numpages = {7},
keywords = {تمرین در آب؛ زنان؛ شدت درد؛ کیفیت زندگی؛ واریس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر یک دوره تمرین در آب بر میزان شدت درد و کیفیت زندگی زنان مبتلا به واریس
%A مریم مؤمنی مهرجردی
%A حسن راوری
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%J دانشکده پزشکی مشهد
%@ 1735-4013
%D 2015

[Download]