پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (4), شماره (2), سال (2014-12) , صفحات (71-92)

عنوان : ( بررسی عوامل بازدارنده بر کاربرد فناوری‌های وب2 در کتابخانه‌های دانشگاهی‌ایران )

نویسندگان: واحد بهرامی , اعظم صنعت جو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف پژوهش، شناسایی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه های دانشگاهی ایران از فناوریهای وب2 و شناسایی مهمترین عوامل بازدارنده بر بکارگیری فناوریهای وب2 در کتابخانه های دانشگاهی ایران است. روش: پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی و ارزیابانه انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از روش کتابخانه به بررسی این عوامل در قالب سه دسته کلی )عوامل مربوط به کتابداران، کاربران و عوامل زیرساختی و فرهنگی( پرداخت. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار محتوا و آلفای کرونباخ )88%( تأیید شد. جامعه پژوهش کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاههای کشور بودند. یافته ها: میزان آشنایی و استفاده کتابداران از فناوریهای وب2 کم است. بیشترین میتزان آشتایی کتابداران از فناوریهای وب 2 مربوط به فناوری وبلاگ و کمترین میزان آشتنایی مربوط به فناوری فهرستنوی اجتماعی بود. ابتزار ویکی و سایت های برچسب گذاری و نشانه گذاری اجتماعی به ترتیب بیشترین و کمترین فناوری وب 2 مورد استتفاده بود از میان عوامل مورد بررسی بیشترین تأثیر مربوط به عوامل مرتبط با کاربران و کمترین تأثیر مربوط به عوامل مرتبط با کتابدارن بود . استفاده ازفناوریهای وب2 در کتابخانه های دانشگاهی ضرورت زیادی دارد و بیشترین ضرورت مربوط به فنتاوری آر.اس.اس با میانگین1/29 است .

کلمات کلیدی

, فناوریهای وب2, دانشگاههای ایران, کتابخانه های مرکزی , کتابخانه های دانشگاهی, عوامل بازدارنده , عوامل موثر, زیرساختها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053117,
author = {بهرامی, واحد and صنعت جو, اعظم},
title = {بررسی عوامل بازدارنده بر کاربرد فناوری‌های وب2 در کتابخانه‌های دانشگاهی‌ایران},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {2},
month = {December},
issn = {2251-6344},
pages = {71--92},
numpages = {21},
keywords = {فناوریهای وب2، دانشگاههای ایران، کتابخانه های مرکزی ، کتابخانه های دانشگاهی، عوامل بازدارنده ، عوامل موثر، زیرساختها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل بازدارنده بر کاربرد فناوری‌های وب2 در کتابخانه‌های دانشگاهی‌ایران
%A بهرامی, واحد
%A صنعت جو, اعظم
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2014

[Download]