هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2015-11-11

عنوان : ( سنجش وضعیت ایمنی و سهولت تردد و حمل و نقل درون شهری در کلان شهر مشهد بر اساس شاخص های شهر دوستدار سالمند )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , امید علی خوارزمی , لیلا جوهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده پژوهش حاضر به سنجش وضعیت ایمنی و سهولت تردد و حمل و نقل درون شهری در کلان شهر مشهد بر اساس شاخص های شهر دوستدار سالمند می پردازد. روش تحقیق ترکیبی(کمی و کیفی) و همچنین از نوع روش های توصیفی-پیمایشی و کاربردی است. جهت جمع آوری داده های کمی از پرسشنامه ی استاندارد سازمان بهداشت جهانی استفاده شده است. در بخش کیفی با 7 نفر از مدیران و متولیان امور شهری در سازمان های حمل و نقل و ترافیک، تاکسیرانی و اتوبوسرانی مصاحبه به شیوه گلوله برفی و اشباع نظری انجام شده است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی سالمندان 65 سال به بالادر کلان شهر مشهد که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390، 140023 نفر می باشد به روش طبقه بندی به نسبت جمعیت مناطق در سطح مناطق 13 گانه توزیع شده است. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که از دیدگاه سالمندان وضعیت حمل و نقل و ایمنی و سهولت تردد در مشهد مناسب دوران سالمندی نیست و تا استانداردهای سازمان بهداشت جهانی فاصله ی زیادی وجود دارد و از میانگین پایین تر است، این درحالی است که مدیران شهری وضعیت خدمات دهی در زمینه ی حمل و نقل در مشهد را مساعد ارزیابی نموده اند. در این راستا بر اساس نتایج کمی و کیفی راهکارهای بهبود وضعیت مشهد ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, شهری برای همه, شهر دوستدار سالمند, حمل و نقل درون شهری, ایمنی و سهولت تردد, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053121,
author = {زرقانی, سیدهادی and خوارزمی, امید علی and جوهری, لیلا},
title = {سنجش وضعیت ایمنی و سهولت تردد و حمل و نقل درون شهری در کلان شهر مشهد بر اساس شاخص های شهر دوستدار سالمند},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شهری برای همه، شهر دوستدار سالمند، حمل و نقل درون شهری، ایمنی و سهولت تردد، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنجش وضعیت ایمنی و سهولت تردد و حمل و نقل درون شهری در کلان شهر مشهد بر اساس شاخص های شهر دوستدار سالمند
%A زرقانی, سیدهادی
%A خوارزمی, امید علی
%A جوهری, لیلا
%J هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2015

[Download]