هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2015-11-11

عنوان : ( بررسی و ارزیابی شهر مشهد براساس شاخص‌های شهرخلّاق )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , منصوره اسکندران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮ ﺧﻼق، اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻜﻠﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰی راﻫﺒﺮدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار می‌گیرد و نمایانگر ماهیت و شکل شهر در آینده است. این مفهوم براساس اهمیت تاریخی شهر بعنوان نقطه مهم اقتصادی و جغرافیایی شکل می‌گیرد. در این میان، همانند بسیاری دیگر از تحولات، تعریف کارکرد و نقش جدیدی برای شهر مستلزم بسترها وزمینه‌های مختلف ملی و فراملی است. از اینرو طرح و استقرار ایده شهرخلاق بعنوان یک استراتژی توسعه شهری، تا حد زیادی وابسته به فرایندهای ساختاری اقتصادی(جهانی شدن، اقتصاد خدماتی)، ژئوپلیتیکی( کمرنگ شدن مرزهای ملی و ظهور مناطق بعنوان موتور رشد و توسعه)، فنی( ارتباطات مخابراتی و حمل و نقل) و همچنین فرهنگی- اجتماعی( مقوله مصرف) می‌باشد که بدون آنها تحقق این ایده کمتر امکان پذیر است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای معتبر، در صدد پاسخ به این سوال است که مهمترین ویژگی‌ها و شاخص‌های جهانشمول شهر خلاق کدامند و وضعیت شهر مشهد از این منظرچگونه است؟. برای بررسی عینی تر وضعیت شهر مشهد در زمینه مولفه‌های شهر خلاق در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی، سرمایه انسانی و.. مقایسه تطبیقی بین مشهد، شانگهای و تالین صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مشهد در بسیاری از مولفه‌ها به ویژه مولفه‌های سیاسی- مدیریتی (ساختارسیاسی متمرکز و بوروکراتیک، سطح محدود مشارکت شهروندان، دسترسی و تعامل محدود شهروندان و...)؛ فرهنگی-اجتماعی(آَشنایی محدود شهروندان با زبان‌های بین المللی،ضعف روحیه تساهل و تسامح، تعامل محدود با فضای بین المللی و ...) و در حوزه زیرساخت‌ها، دارای زمینه‌ها و بسترهای مناسبی نیست و برای تبدیل‌شدن به شهری خلاق، نیازمند توجهات بیشتری از سوی متولیان شهری و جامعه مدنی می‌باشد.

کلمات کلیدی

, شهر خلاق, شاخص شهرهای خلاق, سیاست‌های محلی, مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053122,
author = {زرقانی, سیدهادی and منصوره اسکندران},
title = {بررسی و ارزیابی شهر مشهد براساس شاخص‌های شهرخلّاق},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شهر خلاق، شاخص شهرهای خلاق، سیاست‌های محلی، مشهد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و ارزیابی شهر مشهد براساس شاخص‌های شهرخلّاق
%A زرقانی, سیدهادی
%A منصوره اسکندران
%J هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2015

[Download]