علوم آب و خاک, دوره (19), شماره (73), سال (2015-12) , صفحات (85-96)

عنوان : ( ارزیابی روش های گوناگون درون یابی به منظور برآورد آلودگی مس و نیکل در خاک سطحی )

نویسندگان: روح الله میرزایی , کامران رحیمی , هادی قربانی , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین توزیع مکانی آلالالالاینده های مختلف در خاک، شالوده ارزیابی آلودگی و کنترل خطر است. روش های درو ن یابی گوناگونی به طور گسترده به منظور برآورد غلظت فلزات سنگین در مناطق نمونه برداری نشده استفاده شده اند. در این مطالعه، کارایی روش های درون یابی (وزن دهی معکوس فاصله، چندجمله ای محلی، کریجینگ معمولی و توابع پایه شعاعی) برای برآورد آلودگی خاک سطحی به مس و نیکل در استان گلستان ارزیابی شدند. به این منظور، ۲۱۶ نمونه خاک سطحی از استان گلستان جمع آوری شد و غلظت نیکل و مس در نمونه ها تعیین گردید. سپس با استفاده از رو ش های درون یابی گوناگون، میزان آلودگی خاک مشخص شد. ارزیابی متقابل به منظور مقایسه روش ها با یکدیگر و برآورد میزان صحت آنها RBF- استفاده شد. نتایج نشان داد که تمام روش های درون یابی صحت قابل قبولی در پیش بینی غلظت میانگین عناصر مذکور داشتند. روش های را داشت و مساحت بیشتری از RMSE بیشترین RBF-TPS را برای هر دو عنصر داشتند؛ در حالی که روش RMSE کمترین IDW و 1 IMQ مناطق آلوده وسیع تری برآورد شد . روش های IDW مناطق آلوده را برای هر دو عنصر برآورد کرد. با افزایش توان وزن دهی در روش های ۶ درصد کمتر برآورد کردند. / ۸ و ۹۳ / درو ن یابی در قیاس با روش نسبت نمونه ها، مناطق آلوده به مس و نیکل را به ترتیب

کلمات کلیدی

, زمین آمار, درون یابی مکانی, آلودگی خاک, ارزیابی متقابل, توابع پایه شعاعی, چندجمله ای محلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053148,
author = {روح الله میرزایی and کامران رحیمی and هادی قربانی and حافظی مقدس, ناصر},
title = {ارزیابی روش های گوناگون درون یابی به منظور برآورد آلودگی مس و نیکل در خاک سطحی},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2015},
volume = {19},
number = {73},
month = {December},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {85--96},
numpages = {11},
keywords = {زمین آمار، درون یابی مکانی، آلودگی خاک، ارزیابی متقابل، توابع پایه شعاعی، چندجمله ای محلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی روش های گوناگون درون یابی به منظور برآورد آلودگی مس و نیکل در خاک سطحی
%A روح الله میرزایی
%A کامران رحیمی
%A هادی قربانی
%A حافظی مقدس, ناصر
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2015

[Download]