مطالعات روانشناسی بالینی, دوره (1), شماره (2), سال (2011-6) , صفحات (119-135)

عنوان : ( اثربخشی گروه درمانی انسان گرایانه – وجودی بر کاهش ناامیدی، تگانشگری و علائم پارانوئیدی و تجزیه ای وابسته به استرس در اختلال شخصیت مرزی )

نویسندگان: حسین قمری گیوی , ایمان الله بیگدلی , احسان گلی گرمیانکی , عبدالصمد آق , سعید مهرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش های اخیر حاکی از آن است که بررسی مشکلات روانی زندانیان و ارائه خدمات در زمینه بهداشت روان به آن ها از جمله دغدغه های روان شناسان و روان پزشکان بوده است. با توجه به گستردگی میزان ناهنجاری های روانی و اختلالات شخصیت زندانیان در مقایسه با جمعیت عادی، ضرورت توجه به روان درمانی برای این افرد بیش از پیش مشخص می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی انسان گرایانه – وجودی بر کاهش علائم اختلال شخصیت مرزی زندانیان می باشد. نمونه مورد مطالعه شامل 34 نفر زندانی مرد بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی از بین 105 نفر زندانی مبتلا به اختلال شخصیت مرزی زندان مرکزی شهرستان بجنورد انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش عبارت بودند از: سومین ویراست پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون (MCMI-III)، مقیاس شخصیت مرزی (STB) و مصاحبه بالینی – ساختاریافته (SCID)DSM-IV-TR. نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین علائم ناامیدی، تکانش گری و علائم پارانوئیدی و تجزی ای وابسته به استرس در گروه درمانی انسان گرایانه – وجودی نسبت به گروه گواه به طور معناداری کاهش پیدا کرده است. بر طبق نتایج این پژوهش گروه درمانی انسان گرایانه – وجودی می تواند به عنوان شیوه درمانی انتخابی جهت درمان افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی به کار گرفته شود

کلمات کلیدی

, گروه درمانی انسان گرایانه – وجودی, اختلال شخصیت مرزی, زندانیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053152,
author = {حسین قمری گیوی and بیگدلی, ایمان الله and احسان گلی گرمیانکی and عبدالصمد آق and سعید مهرآبادی},
title = {اثربخشی گروه درمانی انسان گرایانه – وجودی بر کاهش ناامیدی، تگانشگری و علائم پارانوئیدی و تجزیه ای وابسته به استرس در اختلال شخصیت مرزی},
journal = {مطالعات روانشناسی بالینی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {2},
month = {June},
issn = {3189-2322},
pages = {119--135},
numpages = {16},
keywords = {گروه درمانی انسان گرایانه – وجودی، اختلال شخصیت مرزی، زندانیان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی گروه درمانی انسان گرایانه – وجودی بر کاهش ناامیدی، تگانشگری و علائم پارانوئیدی و تجزیه ای وابسته به استرس در اختلال شخصیت مرزی
%A حسین قمری گیوی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A احسان گلی گرمیانکی
%A عبدالصمد آق
%A سعید مهرآبادی
%J مطالعات روانشناسی بالینی
%@ 3189-2322
%D 2011

[Download]