پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (6), شماره (105), سال (2015-2) , صفحات (190-195)

عنوان : ( امکان سنجی بهبود عملکرد گندم با اصلاح روش ها و مقادیر مختلف کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , مسعود آزاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تأثیر روش و مقدار کاربرد کود نیتروژن و فسفر بر عملکرد گندم آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل مقدار کاربرد نیتروژن در سه سطح ) 100 ، 200 و 300 کیلوگرم کود اوره در هکتار( و مقدار کاربرد فسفر در دو سطح ) 100 و 200 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل( و روش کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در دو سطح )کاربرد نواری کود به صورت قرار دادن کود به فاصله پنج سانت یمتر و در عمق 10 سانتی متری زیر بذر و کاربرد سراسری به صورت اختلاط سطحی آن با خاک( بودند. در این آزمایش، کود فسفر)سوپرفسفات تریپل( به صورت پیش کاشت و مخلوط با خاک و نیتروژن )اوره( در دو مرحله قبل از کاشت ) 50 درصد( و اوایل ساقهدهی) 50 درصد( استفاده شد. نتایج آزمایش نشان دادند که روش و مقدار کاربرد کود نیتروژن و فسفر تاثیر معنی داری ) P≤0.01 ( بر افزایش عملکرد گندم داشت. کاربرد نواری هر دو کود فسفر و نیتروژن در مقایسه با توزیع یکنواخت آنها، زیست توده و عملکرد دانه گندم را ب هترتیب 9 و 15 درصد افزایش داد. بررسی اثرات متقابل مقدار و روش کاربرد کود فسفر و نیتروژن نشان داد که کاربرد 200 کیلوگرم در هکتار فسفر و 300 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به صورت نواری سبب افزایش علمکرد گندم شد. با توجه به نتایج این تحقیق، به نظر میرسد اصلاح روشهای کاربرد دو کود فسفر و نیتروژن و تغییر در مقادیر مصرف آنها بتواند تأثیر قابل توجهی بر افزایش کارایی مصرف کود در مزارع گندم داشته باشد.

کلمات کلیدی

, کاربرد نواری , کاربرد سراسری , مقدار کاربرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053157,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and آزاد, مسعود},
title = {امکان سنجی بهبود عملکرد گندم با اصلاح روش ها و مقادیر مختلف کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2015},
volume = {6},
number = {105},
month = {February},
issn = {2423-5423},
pages = {190--195},
numpages = {5},
keywords = {کاربرد نواری ، کاربرد سراسری ، مقدار کاربرد کود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امکان سنجی بهبود عملکرد گندم با اصلاح روش ها و مقادیر مختلف کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A آزاد, مسعود
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2015

[Download]