پنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی ذر مناوریهای نوین , 2015-12-17

عنوان : ( بررسی تاثیر آزو دی کربونامید و تالک بر روی خواص مکانیکی و مورفولوژی فوم ترموپلاستیک الاستومر اتیلن وینیل استات/استایرن بوتادی ان رابر )

نویسندگان: احمد رحمانی نعیم آبادی , سعید استاد موحد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر آزو دی‌کربونامید (ADC) به عنوان عامل پف‌زا (‌Blowing agent‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌)‌ بر روی خواص مکانیکی (تنسایل، مقاومت پارگی، الانگیشن ومدول) و دانسیته و هم‌¬چنین تاثیر تالک (‌Talk‌) به عنوان پرکننده و عامل هسته زایی بر روی مورفولوژی (تعداد ، اندازه و دانسیته سلول‌ها) فوم ترموپلاستیک الاستومر اتیل ونیل استات/‌ استایرن بوتادی‌ان رابر (EVA/SBR‌) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان دادند که افزایش مقدار ADC و افزودن تالک تاثیر مهمی بر خواص مکانیکی و مورفولوژی فوم EVA/SBR دارند. افزایش مقدار ADC باعث افزایش نسبت انبساط (expansion ratio) و کاهش دانسیته فوم گردید در نتیجه موجب کاهش خواص مکانیکی گردید. افزودن تالک منجر به افزایش دانسیته سلولی و کاهش سایز روزنه‌های فوم گردید.

کلمات کلیدی

, فوم, ترموپلاستیک الاستومر, آزو دی‌کربونامید, تالک, خواص مکانیکی, مورفولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053158,
author = {رحمانی نعیم آبادی, احمد and استاد موحد, سعید},
title = {بررسی تاثیر آزو دی کربونامید و تالک بر روی خواص مکانیکی و مورفولوژی فوم ترموپلاستیک الاستومر اتیلن وینیل استات/استایرن بوتادی ان رابر},
booktitle = {پنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی ذر مناوریهای نوین},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {فوم، ترموپلاستیک الاستومر، آزو دی‌کربونامید، تالک، خواص مکانیکی، مورفولوژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر آزو دی کربونامید و تالک بر روی خواص مکانیکی و مورفولوژی فوم ترموپلاستیک الاستومر اتیلن وینیل استات/استایرن بوتادی ان رابر
%A رحمانی نعیم آبادی, احمد
%A استاد موحد, سعید
%J پنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی ذر مناوریهای نوین
%D 2015

[Download]