گنجینه اسناد, دوره (25), شماره (98), سال (2015-9) , صفحات (48-60)

عنوان : ( درآمدی بر ساختارشناسی «اجیرنامه» باتکیه براسناد موجود در آرشیو آستان قدس رضوی )

نویسندگان: پیمان ابوالبشری , هادی وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: مقالۀ حاضر، در پی معرفی و تحلیل محتوای اجیرنامه ها به عنوان نوعی از اسناد با محتوای اقتصادی است که در آن به تبیین فسخ، و تعهدات دو سویۀ و مفهوم کار، قراردادهای کاری، شروط عقد اجیر(= کارگر) و مستأجر (=کارفرما) پرداخته شده است. نویسندگان این مقاله برآنند، اجیرنامه را تعریف و انواع آن را دسته بندی کنند. سپس، ساختارشناسی و ظاهر اسناد مزبور را بررسی و در پایان، ارزش سندی و محتوایی اجیرنامه ها را مشخص کنند. روش/ رویکـرد پژوهـش: روش پژوهـش در نوشتـۀ حاضـر، ِ موجود در آرشیو اسنادِ توصیفـی- تحلیلی و براساس منابع سندی آستان قدس رضـوی اســت. یافته ها و نتایج پژوهش: اجیرنامه ها، وظایف و عملکرد قشری از جامعه را به تصویر می کشد که تا امروز در تاریخ اقتصادی- اجتماعی ایران مغفول مانده است.

کلمات کلیدی

, اجیرنامه, اجیر, مستأجر, کارگر, کارفرما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053168,
author = {ابوالبشری, پیمان and وکیلی, هادی},
title = {درآمدی بر ساختارشناسی «اجیرنامه» باتکیه براسناد موجود در آرشیو آستان قدس رضوی},
journal = {گنجینه اسناد},
year = {2015},
volume = {25},
number = {98},
month = {September},
issn = {1023-3652},
pages = {48--60},
numpages = {12},
keywords = {اجیرنامه، اجیر، مستأجر، کارگر، کارفرما},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T درآمدی بر ساختارشناسی «اجیرنامه» باتکیه براسناد موجود در آرشیو آستان قدس رضوی
%A ابوالبشری, پیمان
%A وکیلی, هادی
%J گنجینه اسناد
%@ 1023-3652
%D 2015

[Download]