تاریخ نامه ایران بعد از اسلام, دوره (4), شماره (7), سال (2014-3) , صفحات (101-124)

عنوان : ( گونه‌شناسی‌ و‌ کارکرد‌شناسی‌ مؤسسات‌ آموزشی‌ دختران‌ مشهد‌ ‌در‌ عصر‌ رضا‌شاه )

نویسندگان: فاطمه رضایی مکی , هادی وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لزوم توجه به آموزش دختران، یکی از خواسته های زنان از انقلاب مشروطه به بعد بود. به دنبال تحرکات این گروه در عرصه فرهنگی و ایجاد آمادگی نسبی در جامعه به منظور باسواد شدن دختران؛ در مشهد نیز مانند دیگر شهرهای بزرگ، گامهایی در این راستا برداشته شد. بررسی روند فعالیت های آموزشی دختران در مشهد از نظر ویژگیهای مذهبی و سنتی ویژه این شهر، اهمیت زیادی دارد. به طوری که اولین مدارس دخترانه، سالها پس از مدارس پسرانه تأسیس گردید. بر این اساس، مقالۀ حاضر به دنبال تبیین و تحلیل تحولات چگونگی شکل گیری فعالیت های آموزشی زنان مشهد پیش از رضاشاه و روند آن در عصر رضاشاه با تکیه بر اسناد و روزنامه ها است و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که زنان مشهد، چگونه و در چه مدارس و مؤسساتی تحصیل کردند؟ یافته ها نشان می دهد که علاوه بر فعالان زن و خیریین و حامیان تحصیل زنان که داوطلبانه و با هزینه شخصی به تأسیس مدارس می پرداختند؛ دولت نیز، مدارس تخصصی و غیر تخصصی را در این شهر برای باسواد شدن زنان و استفاده از خدمات آنها در اجتماع راه اندازی نموده و به جذب زنان علاقمند در این زمینه می کوشید.

کلمات کلیدی

, زنان, مشهد, فعالیت های آموزشی, عصر رضاشاه, مدارس غیر تخصصی, مدارس تخصصی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053169,
author = {فاطمه رضایی مکی and وکیلی, هادی},
title = {گونه‌شناسی‌ و‌ کارکرد‌شناسی‌ مؤسسات‌ آموزشی‌ دختران‌ مشهد‌ ‌در‌ عصر‌ رضا‌شاه},
journal = {تاریخ نامه ایران بعد از اسلام},
year = {2014},
volume = {4},
number = {7},
month = {March},
issn = {2717-2902},
pages = {101--124},
numpages = {23},
keywords = {زنان; مشهد; فعالیت های آموزشی; عصر رضاشاه; مدارس غیر تخصصی; مدارس تخصصی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گونه‌شناسی‌ و‌ کارکرد‌شناسی‌ مؤسسات‌ آموزشی‌ دختران‌ مشهد‌ ‌در‌ عصر‌ رضا‌شاه
%A فاطمه رضایی مکی
%A وکیلی, هادی
%J تاریخ نامه ایران بعد از اسلام
%@ 2717-2902
%D 2014

[Download]