علوم باغبانی, دوره (33), شماره (2), سال (2019-12) , صفحات (169-180)

عنوان : ( اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر جوانه زنی و برخی صفات بذور توده های بومی شنبلیله )

نویسندگان: حسن فرهادی , مجید عزیزی ارانی , سیدحسین نعمتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش های محیطی به ویژه خشکی، از مهمترین عوامل کاهش رشد در مراحل رشد و نمو گیاه مخصوصاً مرحله جوانه زنی گیاه می باشد. بدین منظور در این آزمایش عکس العمل هشت توده بومی شنبلیله از اصفهان، تبریز، همدان، ساری، چالوس، آمل، مشهد و یاسوج به تنش خشکی در طی مراحل جوانه زنی در سطوح خشکی صفر، 3-، 6- و 9- بار که با استفاده محلول پلی اتیلن گلایکول (PEG) 6000 اعمال شده بود، در آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط کنترل شده در آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 بررسی شد. صفات مورد بررسی شامل: درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، وزن خشک گیاهچه و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه بودند. بین کلیه توده ها و سطوح مختلف تنش برای کلیه صفات تفاوت معنی دار (01/0 P≤) مشاهده گردید و اثر متقابل برای تمامی صفات به جز طول ریشه چه و طول ساقه چه معنی دار بود. توده های مختلف پاسخ های متفاوتی به خشکی نشان دادند به طوری که متحمل ترین آنها توده های اصفهان، مشهد و چالوس بودند که در اکثر صفات اندازه گیری شده برتر بودند و توده های آمل و ساری در رده های بعد و توده های تبریز، همدان و یاسوج نسبت به شش توده دیگر حساسیت بیشتری به تنش خشکی نشان دادند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، به نظر می رسد بتوان از این سه توده برای اصلاح توده هایی با پتانسیل عملکرد زیاد در مناطق خشک استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, پلی اتیلن گلایکول, تنش خشکی, توده بذر, جوانه زنی, شنبلیله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053170,
author = {فرهادی, حسن and عزیزی ارانی, مجید and نعمتی, سیدحسین},
title = {اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر جوانه زنی و برخی صفات بذور توده های بومی شنبلیله},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2019},
volume = {33},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-4730},
pages = {169--180},
numpages = {11},
keywords = {پلی اتیلن گلایکول، تنش خشکی، توده بذر، جوانه زنی، شنبلیله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر جوانه زنی و برخی صفات بذور توده های بومی شنبلیله
%A فرهادی, حسن
%A عزیزی ارانی, مجید
%A نعمتی, سیدحسین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2019

[Download]