نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2015-10-27

عنوان : ( آنمی همولیتیک با واسطه ایمنی ناشی از کلستریدیوم پرفرنجنس در یک رأس اسب )

نویسندگان: نگار کریمی , کامران سرداری , مهرداد مهری , حسام الدین سیفی , مهرناز راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: آنمی همولیتیک با واسطه ایمنی یا علیه کمپلکسهای ایمنی متصل به اریتروسیتها تولید میشود، ایجاد میگردد. ظهور بالینی این آنمی ممکن است حاد یا تدریجی باشد. در اسب ثابت شده است شامل تجویز برخی از آنتی بیوتیکها (پنیسیلین، سفالوسپورینها، تری- IMHA عواملی که ارتباط آنها با متوپریمسولفامتوکسازول)، عفونتهای کلستریدیایی و نئوپلازیها میباشند. با علائم بیحالی شدید، مخاطات رنگ پریده، KWPN تاریخچه و یافتههای بالینی: در فروردین 1394 یک رأس نریان اخته 8 ساله نژاد خون شاش وآبسهای بزرگ روی گردن به پلیکلینیک تخصصی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه نمود. در تاریخچه این اسب مصرف طولانی مدت آنتیبیوتیک سفازولین درجهت درمان آبسه تشکیل شده درناحیه گردن ناشی از تزریقات مکرر بهچشم میخورد. (5/1 g/dL 2/65 و ×104/μL ،%13/ یافتههای آزمایشگاهی: درهموگرام، مقادیر هماتوکریت، تعداد گلبول قرمز و هموگلوبین (به ترتیب 5 همگی پایینتر از دامنه مرجع ونشاندهنده کم خونی شدید بودند. تعداد تام گلبولهای سفید طبیعی بود ( 9500 در هر میکرولیتر) ولی درشمارش تفریقی، نوتروفیلی ولنفوپنی (به ترتیب 8550 و 665 سلول در میکرولیتر خون) مشاهده گردید. نکته قابل توجه دیگر، 3,1 ) بود. در گسترش خونی رنگآمیزی شده باگیمسا، آگلوتیناسیون به صورت تجمع تودهای گلبولهای قرمز ×105/μL) ترومبوسیتوپنی مشاهده شدوبرای افتراق آناز رولو، تست سالین نرمال انجام شد. در آزمایش کامل ادرار هماچوری یاهموگلوبینوری، وجود پروتئین وگلوکز آن معادل 7 وگلبول سفیدوبیلی روبین آن منفی بود. درآنالیز بیوشیمیایی سرم، pH 1 و / مشخص گردید. وزن مخصوص ادرار 005 9/1 ) مشاهده گردید. بهعنوان گام نهایی در تشخیص آزمایشگاهی، از محتویات آبسه کشت باکتریایی صورت mg/dL) هایپربیلیروبینمی به طورخالص جداشد. (Clostridium perfringens) گرفت وکلستریدیوم پرفرنجنس نتیجهگیری وبحث: با توجه به علایم بالینی و یافنه های آزمایشگاهی کم خونی همولیتیک با واسطه ایمنی تشخیص داده شد. تمامی 1/5 آغاز شد. تخلیه آبسه گردنی نیز صورت گرفت. طی درمان، mg/kg درمانهای جاری در اسب بیمار قطع و درمان با پردنیزولون با دوز نمونهگیری هفتگی (هفت نوبت) جهت پیگیری اثر درمان و روند بهبودی انجام شد. بعد از دو ماه درمان، مقادیر آزمایشگاهی به دامنه طبیعی بازگشته و در این زمان دوز پردنیزولون طی دو مرحله کاهش یافته و در نهایت قطع گردید

کلمات کلیدی

, آنمی همولیتیک, آنمی همولیتیک با واسطه ایمنی, کلستزیدیوم پرفرنجنس,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053176,
author = {کریمی, نگار and سرداری, کامران and مهری, مهرداد and سیفی, حسام الدین and راد, مهرناز},
title = {آنمی همولیتیک با واسطه ایمنی ناشی از کلستریدیوم پرفرنجنس در یک رأس اسب},
booktitle = {نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {آنمی همولیتیک، آنمی همولیتیک با واسطه ایمنی، کلستزیدیوم پرفرنجنس، سفازولین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنمی همولیتیک با واسطه ایمنی ناشی از کلستریدیوم پرفرنجنس در یک رأس اسب
%A کریمی, نگار
%A سرداری, کامران
%A مهری, مهرداد
%A سیفی, حسام الدین
%A راد, مهرناز
%J نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2015

[Download]