اقتصاد پولی، مالی, دوره (21), شماره (8), سال (2014-12) , صفحات (259-286)

عنوان : ( کاربست چارچوب جامع تدوین راهبرد جهت بهبود نظام ملی نوآوری ایران )

نویسندگان: سیدرضا حقی , احمد صباحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظام ملی نوآوری کارامد از مهم ترین عوامل توسعه یافتگی و رشد اقتصادی کشور‏های پیشرفته است که دست یابی به این مهم توسط کشور‏های در حال توسعه نظر به برخورداری از فرصت ‏ها و توانمندی-‏های ملی فراوان، با ضعف ‏ها و تهدید‏های بسیاری نیز مواجه می باشد. هدف از تحقیق حاضر تدوین و اولویت بندی راهبرد‏های بهبود نظام ملی نوآوری کشور به روش چارچوب جامع تدوین راهبرد است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مجریان نهاد‏های سیاست گذاری و قانون گذاری از قبیل مجلس شورای اسلامی، کارشناسان نهاد‏های دولتی شامل وزارتخانه ‏های علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت، مراکز رشد و تحقیق و توسعه و کاربران نوآوری در بخش ‏های صنعتی استان خراسان رضوی تشکیل می دهد. بدین ترتیب با انجام یک صد مصاحبه بر اساس پرسشنامه ‏های طراحی شده، نقاط قوت و ضعف و تهدید‏ها و فرصت ‏های مرتبط با نظام نوآوری ایران شناسایی گردید. در مرحله بعد ماتریس ‏های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی حاصل و بر اساس میزان تاثیرگذاری عوامل، ماتریس داخلی- خارجی به منظور شناسایی موقعیت راهبردی ترسیم شد. در نهایت با استفاده از ماتریس تحلیلی Swot، راهبرد‏های بهینه تدوین و سپس نسبت به تعیین جذابیت و اولویت بندی راهبرد‏ها با استفاده از مدل برنامهریزی استراتژیک کمی اقدام گردید. نتایج این تحقیق قابل استفاده در دو سطح کاربردی و نظری است. بدین ترتیب که در حوزه نظری به گردآوری شواهد تجربی برای مفهوم سازی و توسعه دانش در حوزه نظام ملی نوآوری کمک می کند و در سطح کاربردی و مدیریتی نیز بر توجه نهاد‏های حکومتی به عوامل و راهبرد‏های شناسایی شده در جهت بهبود نظام ملی نوآوری در کشور تاکید می نماید.

کلمات کلیدی

, نظام ملی نوآوری, برنامه ریزی راهبردی, چارچوب جامع تدوین راهبرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053182,
author = {سیدرضا حقی and صباحی, احمد},
title = {کاربست چارچوب جامع تدوین راهبرد جهت بهبود نظام ملی نوآوری ایران},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2014},
volume = {21},
number = {8},
month = {December},
issn = {2251-8452},
pages = {259--286},
numpages = {27},
keywords = {نظام ملی نوآوری، برنامه ریزی راهبردی، چارچوب جامع تدوین راهبرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربست چارچوب جامع تدوین راهبرد جهت بهبود نظام ملی نوآوری ایران
%A سیدرضا حقی
%A صباحی, احمد
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2014

[Download]