کتاب ماه علوم اجتماعی, دوره (9), شماره (94), سال (2005-8) , صفحات (95-97)

عنوان : ( جایگاه منطقی مبانی جامعه شناسی )

نویسندگان: غلامرضا صدیق اورعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جایگاه منطقی مبانی جامعه شناسی

کلمات کلیدی

مبانی جامعه شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053184,
author = {صدیق اورعی, غلامرضا},
title = {جایگاه منطقی مبانی جامعه شناسی},
journal = {کتاب ماه علوم اجتماعی},
year = {2005},
volume = {9},
number = {94},
month = {August},
issn = {2423-5180},
pages = {95--97},
numpages = {2},
keywords = {مبانی جامعه شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه منطقی مبانی جامعه شناسی
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%J کتاب ماه علوم اجتماعی
%@ 2423-5180
%D 2005

[Download]