نگاه حوزه, دوره (19), شماره (78), سال (2002-4) , صفحات (152-155)

عنوان : ( جستاری به ویژگیهای نظام اجتماعی اسلام )

نویسندگان: غلامرضا صدیق اورعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جستاری به ویژگیهای نظام اجتماعی اسلام

کلمات کلیدی

, نظام اجتماعی, اسلام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053185,
author = {صدیق اورعی, غلامرضا},
title = {جستاری به ویژگیهای نظام اجتماعی اسلام},
journal = {نگاه حوزه},
year = {2002},
volume = {19},
number = {78},
month = {April},
issn = {1735-3173},
pages = {152--155},
numpages = {3},
keywords = {نظام اجتماعی، اسلام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جستاری به ویژگیهای نظام اجتماعی اسلام
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%J نگاه حوزه
%@ 1735-3173
%D 2002

[Download]