اولین همایش ملی برند در ورزش , 2015-12-16

عنوان : ( بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند محصولات ورزشی آدیداس با استفاده از مدل آکر )

نویسندگان: زهرا سادات میرزازاده , مسعود آقایی , علیرضا خادم لو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه : ساختن برندهای قوی نقش بسیار مهمی در بخش خدمات دارد و تعداد محدودی از سازمانها میدانند که چگونه میتوان برندهای قدرتمندی در بخش خدمات ایجاد کرد. این عوامل با تأثیر بر ابعاد ارزش ویژه برند در نظر گرفته شد. هدف : هدف از این تحقیق بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند محصولات ورزشی آدیداس با استفاده از مدل آکر است. روش تحقیق : جامعه آماری این تحقیق مشتریان محصولات آدیداس در سطح شهر مشهد بود که از میان آنها 044 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش پیمایشی 4 بدست آمد . تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم / است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ، مقدار 19 افزار SPSS و علاوه بر آمار توصیفی و تحلیل آماری، از روش معادلات ساختاری 0 استفاده شد. یافته ها : یافته ها نشان میدهد که وفاداری به برند، تبلیغات تجاری و رفتار کارکنان، تأثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند 4/ دارند ) 444 P= .) بحث و نتیجه گیری : زمانی شرکتهای ورزشی میتوانند نوآوری در ارایه خدمات داشته باشند که سازمان خود اعم از کارکنان، مشتریان و مدیران را به سوی بازاریابی یکپارچه سوق دهند و این کار را میبایست با انجام تحقیقات مناسب و دقیق در مقاطع زمانی مختلف پیش برد تا با برندسازی مناسب در ذهن مشتریان و کارکنان خود در بلندمدت به مزیت رقابتی دست یابند.

کلمات کلیدی

, ارزش ویژه برند, عناصر آمیخته بازاریابی خدمات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053188,
author = {میرزازاده, زهرا سادات and آقایی, مسعود and خادم لو, علیرضا},
title = {بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند محصولات ورزشی آدیداس با استفاده از مدل آکر},
booktitle = {اولین همایش ملی برند در ورزش},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ارزش ویژه برند، عناصر آمیخته بازاریابی خدمات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند محصولات ورزشی آدیداس با استفاده از مدل آکر
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A آقایی, مسعود
%A خادم لو, علیرضا
%J اولین همایش ملی برند در ورزش
%D 2015

[Download]