اولین همایش ملی برند در ورزش , 2015-12-16

عنوان : ( عوامل مؤثر بر وفاداری به برند کفش ورزشی در میان دانشجویان پسر تربیت بدنی )

نویسندگان: یاسر احمدی , زهرا سادات میرزازاده , محمد کشتی دار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: در عصر گسترش روزافزون جهانی شدن، رقابتپذیری یک موضوع مهم در بین سیاستگذذاران صذاای متتفذ میباشد. در این میان یکی از بحثبرانگیز ترین صاای ، صاعت ورزش است چذرا کذ امذروز صذاعت ورزش بذ صذاعتی بینالمففی و درآمدزا تبدیلشد است. از طرفی رشد و نگهداری سطح وفاداری مشتریان یکذی از عوامذل مهذم موفقیذت بفادمدت در سرمای گذاری است. هدف اصلی پژوهش: هدف از این پژوهش، تعیین عوامل مؤثر بر وفاداری ب برند کفش ورزشذی در میذان دانشذیویان پسر رشت تربیت بدنی میباشد. این مقال همچاین میخواهد برندهای مورد توج دانشیویان ورزشکار را مشتص نماید. روش و ابزار: روش پژوهش توصیفی همبستگی است. جامع آماری در این تحقیق، کفی دانشیویان پسر رشت تربیذت - بدنی دانشگا های شهر مشهد میباشاد ک با توج ب فرمول حیم نمون کوکران تعداد 072 نفر ب عاوان نمون تحقیذق انتتاب شدند. برای گردآوری داد ها از پرسشاام استفاد شد توسط کیاوزیا و همکاران استفاد شد است. یافتهها: نتایج نشان میدهاد ک از ابعاد بررسیشد در این پژوهش، ابعاد انداز و شذهرت برنذد، قیمذت و تاذوع برنذد، جذابیت برند و کیفیت محصولات دارای برند بر وفاداری دانشیویان ب برند تأثیر داشت است، درحالیک ماحصذرب فذرد بودن برند و تبفیغات برند تأثیر معااداری بر وفاداری دانشیویان ب برند کفش ورزشی نداشت است. همچاین نتایج نشان داد ک برند کفش ورزشی ریبوک در میان دانشیویان از محبوبیت بیشتری برخوردار است. بحث و نتیجهگیری: نتایج پژوهش نشان داد ک برای افزایش وفاداری مشتریان نسبت ب برند نباید ب هم ابعاد توجذ یکسان داشت. تولیدکاادگان کفش ورزشی علاو بر ایاک ب کیفیت محصولات خود توج مذی کااذد بایذد بذ تاذوع در طرحهای تولیدی و همچاین کاهش قیمت محصولات خود توج نمایاد. علاو بر این فروشذادگان کفذش هذای ورزشذی دارای برند نیز جهت افزایش فروش محصولات خود باید موارد ذکرشد را رعایت کااد.

کلمات کلیدی

, وفاداری ب برند, کفش ورزشی, دانشیویان پسر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053189,
author = {احمدی, یاسر and میرزازاده, زهرا سادات and محمد کشتی دار},
title = {عوامل مؤثر بر وفاداری به برند کفش ورزشی در میان دانشجویان پسر تربیت بدنی},
booktitle = {اولین همایش ملی برند در ورزش},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {وفاداری ب برند، کفش ورزشی، دانشیویان پسر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل مؤثر بر وفاداری به برند کفش ورزشی در میان دانشجویان پسر تربیت بدنی
%A احمدی, یاسر
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A محمد کشتی دار
%J اولین همایش ملی برند در ورزش
%D 2015

[Download]