اولین همایش ملی برند در ورزش , 2015-12-16

عنوان : ( مقایسه رفتار خرید مصرفکنندگان نسبت به برندهای خارجی در مقابل برندهای داخلی پوشاک ورزشی )

نویسندگان: یاسر احمدی , زهرا سادات میرزازاده , سیدمرتضی عظیم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: صنعت ورزش یکی از مهمترین صنایع در جهان است که محصولات آن با رقابتهای شدیدی مواجه است. از طرفی در حال حاضر شاهد آن هستیم که در بسیاری از کشورها همچون ایران، مصرفکنندگان در انتخاب دو کالای مشابه داخلی و خارجی، اولویت خود را به خرید محصول خارجی میدهند. هدف اصلی پژوهش: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر خصوصیات فردی و خصوصیات مختص به برندد بدر قصدد خرید مصرفکنندگان ایرانی نسبت به برندهای خارجی و داخلی پوشاک ورزشی موجود در بازار ایران است. روش و ابزار: پژوهش حاضر، به روش توصیفی همبستگی است که از نظر هدف جدء تحقیقدات کداربردی اسدت . - جامعه آماری در این تحقیق، خبرگان ورزشی میباشند و سرشماری صورت گرفته است. بدرای گدردآوری دادههدا از پرسشنامه استفادهشده توسط کومار و همکاران استفادهشده است. یافتهها: نتایج نشان میدهند خودپنداری افراد بر گرایش آنها به برندهای داخلی و خارجی پوشاک ورزشی نقشدی ندارد، ولی نیاز به منحصربه فرد بودن بر گرایش افراد به برندهای خارجی و داخلی مؤثر بوده است، از طرفی گدرایش به برند بر هر دو بعد ارزش احساسی و کیفیت درک شده برندهای داخلی و خارجی پوشداک ورزشدی تدأثیر مثبتدی دارد. همچنین نتایج نشان میدهند: افءایش گرایش به برندهای داخلی باعث افءایش قصد خرید آنها نمیشود ولدی افءایش گرایش به برندهای خارجی باعث افءایش قصد خرید آنها میشود. از میان ابعاد برندد مدورد برسدی در ایدن تحقیق، هر دو بعد کیفیت درک شده و ارزش احساسی بر قصد خرید مصرف کنندده نسدبت بده برنددهای داخلدی و خارجی پوشاک ورزشی تأثیر داشته است. بحث و نتیجهگیری: با توجه به مطالب ذکرشده تولیدکنندگان داخلی محصولات ورزشی بخصوص پوشاک ورزشی باید با در نظر گرفتن عوامل مهم مرتبط بدا برندد، برندد محصدولات خدود را توسدعه دهندد، همچندین فروشدندگان محصولات ورزشی برای افءایش فروش میتوانند اقدام به عرضه برندهای معروف پوشاک ورزشی داخلی و خارجی در فروشگاه خودنمایند.

کلمات کلیدی

, برند, پوشاک ورزشی, خبرگان ورزشی, رفتار خرید, ویژگیهای شخصیتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053190,
author = {احمدی, یاسر and میرزازاده, زهرا سادات and عظیم زاده, سیدمرتضی},
title = {مقایسه رفتار خرید مصرفکنندگان نسبت به برندهای خارجی در مقابل برندهای داخلی پوشاک ورزشی},
booktitle = {اولین همایش ملی برند در ورزش},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {برند، پوشاک ورزشی، خبرگان ورزشی، رفتار خرید، ویژگیهای شخصیتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه رفتار خرید مصرفکنندگان نسبت به برندهای خارجی در مقابل برندهای داخلی پوشاک ورزشی
%A احمدی, یاسر
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%J اولین همایش ملی برند در ورزش
%D 2015

[Download]