اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (23), شماره (91), سال (2015-12) , صفحات (1-25)

عنوان : ( عوامل موثر بر رشد بخش های مختلف اقتصادی با تاکید بر صادرات و سرمایه‌گذاری )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , امیر دادرس مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر تاثیر میزان صادرات و سرمایه‌گذاری بر ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت) مورد بررسی قرارگرفت. بدین منظور از رهیافت ARDL برای تحلیل سیاست‌گذاری‌ در بخش های صنعت، خدمات ونفت استفاده شد و همچنین از رهیافت VECM برای تحلیل رشد بخش کشاورزی استفاده شد. نتایج نشان داد که در بلند مدت صادرات بخش‌های کشاورزی، نفت و خدمات بر ارزش افزوده همان بخش معنی‌دار می باشد و در کوتاه مدت صادرات بخش نفت و کشاورزی اثر معنی‌داری بر ارزش افزوده این بخشها ندارد و نتایج نیز نشان داد که انحرافات ارزش افزوده در بخش نفت و صنعت از مقادیر بلند‌مدت پس از گذشت یک دوره سریعتر نسبت به بخش های دیگر صورت می گیرد. همچنین در خصوص بخش کشاورزی ،تاثیر اعمال شوک وارده بر ارزش افزوده بخش کشاورزی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی اثر معنی‌داری دارد و اثر تکانه وارده بر صادرات بخش کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ابتدای دوره موثر است و همچنین شوک وارده بر صادرات کشاورزی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی معنی دار می باشد

کلمات کلیدی

, صادرات, سرمایه‌گذاری, ارزش افزوده, نفت, کشاورزی, خدمات, صنعت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053202,
author = {کهنسال, محمدرضا and دادرس مقدم, امیر},
title = {عوامل موثر بر رشد بخش های مختلف اقتصادی با تاکید بر صادرات و سرمایه‌گذاری},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2015},
volume = {23},
number = {91},
month = {December},
issn = {۱۰۲۲-۴۲۱۱},
pages = {1--25},
numpages = {24},
keywords = {صادرات، سرمایه‌گذاری، ارزش افزوده، نفت، کشاورزی، خدمات، صنعت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر رشد بخش های مختلف اقتصادی با تاکید بر صادرات و سرمایه‌گذاری
%A کهنسال, محمدرضا
%A دادرس مقدم, امیر
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ ۱۰۲۲-۴۲۱۱
%D 2015

[Download]