اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (23), شماره (91), سال (2015-12) , صفحات (135-158)

عنوان : ( بررسی تمایل به مشارکت گندم کاران شهرستان مشهد در طرحهای جدید بیمه محصولات کشاورزی )

نویسندگان: الهه اعظم رحمتی , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فعالیت کشاورزی فعالیتی ذاتاً خطرزاست و همین مخاطره پذیری فعالیتهای کشاورزی باعث شده که بحث بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یک راهکار مدیریتی مقابله با ریسک مطرح شود. در این راستا با بهره گیری از چارچوب پژوهش کیفی و به دفعات مکرر به 25 بهره بردار نمونه از بین زارعین شهرستان مشهد مراجعه و اقدام به تکمیل پرسشنامه گردید و بدین ترتیب به نیازسنجی نوع بیمه موردنیاز زارعین و طرح¬های پیشنهادی آنان در مورد هریک از روشهای بیمه ای پرداخته شد. در این پژوهش ضمن معرفی روشهای جدید بیمه ای مطرح در دنیا، رفتار زارعین در دو سناریوی تطابق و عدم تطابق غرامت با حق بیمه در هریک از این روشها مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که زارعین نسبت به برخی از روشهای جدید بیمه ای واکنش مثبتی از خود نشان می دهند که نزدیک کردن این برنامه ها و روشها با خواستها، نیازها و انتظارات کشاورزان یکی از راه هایی است که در توسعه بیمه کشاورزی می تواند مؤثر باشد

کلمات کلیدی

, روشهای جدید بیمه ای, نیازسنجی, حق بیمه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053203,
author = {اعظم رحمتی, الهه and کهنسال, محمدرضا and قربانی, محمد},
title = {بررسی تمایل به مشارکت گندم کاران شهرستان مشهد در طرحهای جدید بیمه محصولات کشاورزی},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2015},
volume = {23},
number = {91},
month = {December},
issn = {1022-4211},
pages = {135--158},
numpages = {23},
keywords = {روشهای جدید بیمه ای، نیازسنجی، حق بیمه، غرامت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تمایل به مشارکت گندم کاران شهرستان مشهد در طرحهای جدید بیمه محصولات کشاورزی
%A اعظم رحمتی, الهه
%A کهنسال, محمدرضا
%A قربانی, محمد
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2015

[Download]