علوم باغبانی, دوره (29), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (168-175)

عنوان : ( تأثیر تیمارهای پرایمینگ برخصوصیات جوان هزنی بذر دو رقم گیاه دارویی خردل (Brassica compestris var. Parkland and Goldrash) )

نویسندگان: مرتضی گلدانی , صدیقه مزروعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آبدهی بذر قبل از کاشت منجر به جذب فیزیکی آب و شروع فرآیندهای بیوشیمیایی و هیدرولیز قندها می‌شود، به طوری که شرایط جوانه¬زنی و قدرت رویش بذر و گیاهچه بهبود می‌یابد. این تحقیق به منظور تعیین اثرات پرایمینگ بر شاخص های جوانه‌زنی، تعیین مناسب‌ترین روش پرایمینگ و همچنین تعیین غلظت محلول پرایم بر دو رقم خردل Parkland و Goldrash در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بصورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش دو رقم، تحت تاثیر تیمارهای هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ با محلول‌های4- و16- مگاپاسکال اوره و سولفات روی قرار گرفتند و شاهد نیز شامل تیمار بدون پرایم بود. نتایج حاکی از آن بود که خصوصیات جوانه‌زنی رقم Goldrash مناسب‌تر بود و حداکثر بهبود جوانه‌زنی در بذور هیدروپرایمینگ شده مشاهده شد، به طوری که در این تیمار اختلاف سرعت و درصد جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و طول ساقه‌چه نسبت به سایر تیمارها معنی‌دار بود. ولی بذور اسموپرایمینگ شده مشابه و حتی در برخی موارد ضعیف‌تر از شاهد بودند. به طوری که در تیمار اسموپرایمینگ با سولفات روی صفات جوانه‌زنی هر دو رقم کاهش نشان دادند و بیشترین کاهش با محلول 16- مگا پاسکال سولفات روی در رقم Parkland به دست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد که شاخص‌های جوانه‌زنی واریته Goldrash در شرایط هیدروپرایمینگ مطلوبتر بود.

کلمات کلیدی

, اسموپرایمینگ, هیدروپرایمینگ, شب بو, درصد و سرعت جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053207,
author = {گلدانی, مرتضی and مزروعی, صدیقه},
title = {تأثیر تیمارهای پرایمینگ برخصوصیات جوان هزنی بذر دو رقم گیاه دارویی خردل (Brassica compestris var. Parkland and Goldrash)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2015},
volume = {29},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4730},
pages = {168--175},
numpages = {7},
keywords = {اسموپرایمینگ، هیدروپرایمینگ، شب بو، درصد و سرعت جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تیمارهای پرایمینگ برخصوصیات جوان هزنی بذر دو رقم گیاه دارویی خردل (Brassica compestris var. Parkland and Goldrash)
%A گلدانی, مرتضی
%A مزروعی, صدیقه
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2015

[Download]