روان شناسی بالینی, دوره (7), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (9-19)

عنوان : ( بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی طلاق عاطفی )

نویسندگان: انسیّه لعل زاده کندکلی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , ربابه حصارسرخی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه:یکی از مسائلی که در خانواده باید به آن پرداخته شود بحث طلاق عاطفی می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین طرحواره­های ناسازگار اولیه و طلاق عاطفی بین زن و مرد بود. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و نمونه آماری تحقیق را زنان و مردان ساکن شهر مشهد تشکیل می‌دهد که از بین آن‌ها 200 نفر (100 زن و 100مرد) به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه‌ی یانگ و پرسشنامه طلاق عاطفی بود. داده­ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه (گام‌به‌گام) تحلیل شد. یافته‌ها: یافته­ها نشان داد بین نمره کل طرحواره­ها با طلاق عاطفی رابطه‌ی مثبت و معنادار وجود دارد (01/0>P). تحلیل رگرسیون نشان داد، انزوای اجتماعی، شکست در پیشرفت، محرومیت هیجانی توانایی پیش‌بینی کنندگی طلاق عاطفی را دارند (01/0>P). نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد می‌شود که با شناسایی و اصلاح طرحواره های ناسازگار اولیه می‌توان میزان صمیمیت و رضایت زناشویی را افزایش و میزان طلاق عاطفی را کاهش داد.

کلمات کلیدی

, طلاق عاطفی, طرحواره‌های ناسازگار اولیه, زنان, مردان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053219,
author = {لعل زاده کندکلی, انسیّه and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and حصارسرخی, ربابه},
title = {بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی طلاق عاطفی},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-501x},
pages = {9--19},
numpages = {10},
keywords = {طلاق عاطفی، طرحواره‌های ناسازگار اولیه، زنان، مردان، مشهد،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی طلاق عاطفی
%A لعل زاده کندکلی, انسیّه
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A حصارسرخی, ربابه
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501x
%D 2015

[Download]