پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (4), شماره (2), سال (2015-3) , صفحات (122-137)

عنوان : ( پیش بینی دلزدگی زناشویی از طریق همدم طلبی- دوری گزینی در دانشجویان زن متاهل )

نویسندگان: راحله مهدویان فرد , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , سونه قناعت باجگیرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین دلزدگی زناشویی و همدم طلبی- دوری گزینی دانشجویان زن متاهل انجام گرفت. تحقیق از نوع همبستگی بود و جامعه آماری دانشجویان زن متاهل دانشگاه فردوسی مشهد بودند. نمونه مورد مطالعه 126 نفر بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند. آنها به دو پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز و همدم طلبی- دوری گزینی پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده نیز از طریق نرم افزار SPSS در سطح توصیفی، با آماره های میانگین، انحراف معیار و ماتریس همبستگی پیرسون و در سطح استنباطی با آزمون رگرسیون ساده مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین دلزدگی زناشویی و همدم طلبی رابطه منفی معنادار (004/0 =p، 254/0- =r) و با دوری گزینی رابطه مثبت معنادار (029/0 =p، 195/0 =r) وجود دارد. بنابراین از طریق همدم طلبی و دوری گزینی می توان دلزدگی زناشویی را پیش بینی کرد

کلمات کلیدی

دلزدگی زناشویی؛ همدم طلبی ؛ دوری گزینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053220,
author = {مهدویان فرد, راحله and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and سونه قناعت باجگیرانی},
title = {پیش بینی دلزدگی زناشویی از طریق همدم طلبی- دوری گزینی در دانشجویان زن متاهل},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2015},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6352},
pages = {122--137},
numpages = {15},
keywords = {دلزدگی زناشویی؛ همدم طلبی ؛ دوری گزینی .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی دلزدگی زناشویی از طریق همدم طلبی- دوری گزینی در دانشجویان زن متاهل
%A مهدویان فرد, راحله
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A سونه قناعت باجگیرانی
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2015

[Download]