پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (4), شماره (2), سال (2015-3) , صفحات (4-18)

عنوان : ( اثربخشی بازی‌درمانی خانواده محور بر تعامل مادر- فرزند و میزان پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی )

نویسندگان: مریم السادات کیافر , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به این موضوع که نوع رابطه والد- فرزند نقش بسزایی در رشد یا اختلال کودک دارد. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی بر خانواده بر بهبود رابطه مادر- فرزند و کاهش پرخاشگری انجام شد. در یک طرح شبه آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه کنترل، 27 کودک با نشانه‌های پرخاشگری با نمونه‌گیری هدفمند در دو گروه آزمایش (10) و گروه کنترل (17) قرار گرفتند. آزمودنی‌های گروه آزمایش مداخلات مبتنی بر رویکرد رشد یکپارچه انسان و گروه کنترل مداخله نما (ایمنی در خیابان) را دریافت کرد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رابطه مادر- فرزند و پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد مداخلات رابطه مثبت کلی مادر- فرزند را به‌طور معناداری افزایش و خرده مقیاس‌های تعارض و وابستگی را به‌طور معناداری کاهش داد اما در خرده مقیاس نزدیکی افزایش معناداری حاصل نشد همچنین پرخاشگری به‌طور معناداری کاهش یافت. مداخلات توانست رابطه مادر- فرزند را بهبود بخشیده و پرخاشگری را کاهش دهد. این امر لزوم طراحی یک مداخله جامع و در ارتباط با انواع چالش‌های رشدی دوران کودکی را آشکار می‌سازد.

کلمات کلیدی

, فلورتایم; رابطه والد, فرزند; پرخاشگری; کودکان; تحول; تفاوت‌های فردی; ارتباط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053221,
author = {کیافر, مریم السادات and امین یزدی, سیدامیر and کارشکی, حسین},
title = {اثربخشی بازی‌درمانی خانواده محور بر تعامل مادر- فرزند و میزان پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2015},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6352},
pages = {4--18},
numpages = {14},
keywords = {فلورتایم; رابطه والد- فرزند; پرخاشگری; کودکان; تحول; تفاوت‌های فردی; ارتباط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی بازی‌درمانی خانواده محور بر تعامل مادر- فرزند و میزان پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی
%A کیافر, مریم السادات
%A امین یزدی, سیدامیر
%A کارشکی, حسین
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2015

[Download]