نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی , 2015-12-17

عنوان : ( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎﺧﺺ دوام ﺑﺎ ویژگی‌های ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ماسه‌سنگ‌های اطراف سد فریمان )

نویسندگان: عبدالرحمن مازوجی , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﺷﺎﺧﺺ دوام ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻬﻢ در ارزﯾﺎﺑﯽ زوال‌پذیری سنگ‌ها در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮازدﮔﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ویژگی‌های ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ سنگ‌ها دارد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ماسه‌سنگ‌های اطراف سد فریمان که ویژگی‌های ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری تک ‌محوری، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﺑﺮزﯾﻠﯿﻦ، ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎر نقطه‌ای و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮج P آن‌ها تعیین‌شده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ دوام ﺗﺎ 10 ﭼﺮﺧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آن در چرخه‌های 2، 5 و 10 در ﺑﺮاﺑﺮ ویژگی‌های ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن دوﻣﺘﻐﯿﺮه موردبررسی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن می‌دهد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ (R) 0.76 ﺗﺎ 0.93 ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ دوام و ویژگی‌های ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ وﺟﻮد دارد.

کلمات کلیدی

ﭼﺮﺧﻪ؛ ﺷﺎﺧﺺ دوام؛ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ (R) ؛ ویژگی‌های ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053232,
author = {مازوجی, عبدالرحمن and غفوری, محمد and حافظی مقدس, ناصر},
title = {ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎﺧﺺ دوام ﺑﺎ ویژگی‌های ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ماسه‌سنگ‌های اطراف سد فریمان},
booktitle = {نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ﭼﺮﺧﻪ؛ ﺷﺎﺧﺺ دوام؛ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ (R) ؛ ویژگی‌های ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎﺧﺺ دوام ﺑﺎ ویژگی‌های ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ماسه‌سنگ‌های اطراف سد فریمان
%A مازوجی, عبدالرحمن
%A غفوری, محمد
%A حافظی مقدس, ناصر
%J نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی
%D 2015

[Download]