دانش حسابداری, دوره (6), شماره (22), سال (2015-12) , صفحات (81-105)

عنوان : ( ویژگی های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی: تغییر در نقدینگی تغییر در بحران مالی )

نویسندگان: فرزانه نصیرزاده , مهدی صالحی , بهزاد بیگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های هیأت مدیره اعم از فرایندی و ساختاری بر روی ریسک مالی شرکت ها در دورۀ زمانی، 1382-1390 بوده و 158 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. از متغیرهای تغییر در نقدینگی و تغییر در بحران مالی به عنوان متغیر وابسته ریسک مالی و از ویژگی های هیأت مدیره)ساختار و فرایند هیأت مدیره( به عنوان متغیر مستقل و از ویژگی های شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مؤثر بر ریسک مالی شامل اندازۀ شرکت، فرصت رشد و سودآوری و همچنین نوع صنعت نیز استفاده شده است. به منظور اندازه گیری ویژگی های فرایندی هیأت مدیره از پرسش نامۀ مک نولتی و همکاران (2013) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در حالتی که تغییر در بحران مالی به عنوان معیار ریسک مالی در نظر گرفته می شود، تأثیر اندازۀ هیأت مدیره بر ریسک مالی در سطح کل شرکت ها، مثبت، تأثیر دوگانگی وظیفۀ مدیر عامل بر ریسک مالی در صنعت خودرو و ساخت قطعات، منفی و در بین ویژگی های فرایندی، تنها تأثیر استفاده از دانش و مهارت بر ریسک مالی در سطح شرکت های مورد بررسی، منفی بوده است. همچنین در حالتی که تغییر در نقدینگی به عنوان معیار ریسک مالی لحاظ می شود، تأثیر اندازۀ هیأت مدیره در صنعت محصولات شیمیایی و تأثیر فرصت رشد در صنعت خودرو و ساخت قطعات بر ریسک مالی، منفی بوده است. دیگر نتایج حاکی از عدم تأثیر سایر ویژگی های هیأت مدیره اعم از فرایندی و ساختاری بر ریسک مالی در سطح کل شرکت ها و صنایع مختلف است.

کلمات کلیدی

, ساختار هیأت مدیره, فرایند هیأت مدیره, ویژگی های شرکت و ریسک مالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053237,
author = {نصیرزاده, فرزانه and صالحی, مهدی and بیگی, بهزاد},
title = {ویژگی های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی: تغییر در نقدینگی تغییر در بحران مالی},
journal = {دانش حسابداری},
year = {2015},
volume = {6},
number = {22},
month = {December},
issn = {2008-8914},
pages = {81--105},
numpages = {24},
keywords = {ساختار هیأت مدیره، فرایند هیأت مدیره، ویژگی های شرکت و ریسک مالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگی های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی: تغییر در نقدینگی تغییر در بحران مالی
%A نصیرزاده, فرزانه
%A صالحی, مهدی
%A بیگی, بهزاد
%J دانش حسابداری
%@ 2008-8914
%D 2015

[Download]