تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران, دوره (50), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (217-252)

عنوان : ( استفاده از نقشه علی بیزین جهت بررسی عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران )

نویسندگان: سمیه نقوی , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی دستیابی به تورم پایین و باثبات و رشد اقتصادی مداوم است. در مطالعه حاضر، مخست با استفاده از نقشه علی کامل، عوامل موثر بر تورم شناسایی شد. سپس با استفاده از شبکه علی بیزین و تعیین احتمالات پیشین و احتمالات پسین در قالب سناریوهای مختلف، به بررسی تاثیر هریک از این عوامل بر نرخ تورم در اقتصاد ایران پرداخته شد. نتایج تحلیل حساسیت نشان میدهد رابطه نرخ تورم با متغیرهای کسری بودجه، نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، بدهی دولت، نرخ ارز، اندازه دولت و نرخ بهره مثبت و با متغیر نرخ رشد اقتصادی منفی است. بنابراین در راستای نتایج تحقیق، با توجه به اهمیت معضل تورم، اگربودجه دولت مستقل از درآمدهای نفتی باشد، میتوان امیدوار بود که استقلال بانک مرکزی میتواند گامی در جهت کاهش تورم در اقتصاد ایران باشد.

کلمات کلیدی

, اقتصاد ایران, تورم, شبکه علی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053247,
author = {نقوی, سمیه and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {استفاده از نقشه علی بیزین جهت بررسی عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران},
journal = {تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران},
year = {2015},
volume = {50},
number = {1},
month = {June},
issn = {0039-8969},
pages = {217--252},
numpages = {35},
keywords = {اقتصاد ایران، تورم، شبکه علی بیزین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از نقشه علی بیزین جهت بررسی عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران
%A نقوی, سمیه
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران
%@ 0039-8969
%D 2015

[Download]