اولین همایش ملی یافته‌های نوین در علوم ورزشی , 2015-12-16

عنوان : ( اثر هشت هفته تمرینات هوازی بر سطوح 8- هیدروکسی2-دی اکسی گوانوزین سرمی و ترکیب بدن زنان سالمند غیرفعال )

نویسندگان: مهدی قهرمانی مقدم , کیوان حجازی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استرس اکسیداتیو یک نقش مهم در پاتوژنز بیماری هایی مثل بیماری قلبی عروقی، سرطان، دیابت و پیری دارد. هدف این تحقیق بررسی اثرهشت هفته تمرینات هوازی برسطوح 8- هیدروکسی2-دی اکسی گوانوزین و ترکیب بدن زنان سالمند غیرفعال بود.دراین مطالعه نیمه تجربی، 21 آزمودنی در دو گروه تجربی (11نفر) و کنترل (10 نفر) با دامنه سنی بین60 تا70 سال به روش نمونه گیری دردسترس و هدفمند انتخاب شدند. برنامه تمرین هوازی شامل هشت هفته، هرهفته سه جلسه به مدت 45 تا 60 دقیقه با شدتی معادل 50 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره بود.برای مقایسه میانگین های درون و بین گروهی از روش آماری به ترتیب تی همبسته و مستقل استفاده شد.هشت هفته تمرین هوازی منجربه کاهش معنی دارمتغیرهای وزن، نمایه توده بدن و درصدچربی شد. همچنین سطوح 8-OHdG سرمی درپایان دوره کاهش معنی داریافت؛ علی رغم کاهش سطوح8-OHdG ادراری در پایان دوره این تغییرات از لحاظ آماری معنی دارنبود. تفاوت معنی داری بین متغیر وزن و 8-OHdG سرمی در بین زنان سالمند فعال و غیرفعال مشاهده شد.به نظر می رسد، فعالیت بدنی هوازی منظم با شدت متوسط منجربه بهبود ظرفیت های ضداکسایشی بدن می شود، و این فعالیت ها می توانند از بروز بیماری آترواسکلروزیس جلوگیری به عمل آورد.

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی, 8- هیدروکسی2-دی اکسی گوانوزین, زنان سالمند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053258,
author = {قهرمانی مقدم, مهدی and حجازی, کیوان},
title = {اثر هشت هفته تمرینات هوازی بر سطوح 8- هیدروکسی2-دی اکسی گوانوزین سرمی و ترکیب بدن زنان سالمند غیرفعال},
booktitle = {اولین همایش ملی یافته‌های نوین در علوم ورزشی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تمرین هوازی، 8- هیدروکسی2-دی اکسی گوانوزین، زنان سالمند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر هشت هفته تمرینات هوازی بر سطوح 8- هیدروکسی2-دی اکسی گوانوزین سرمی و ترکیب بدن زنان سالمند غیرفعال
%A قهرمانی مقدم, مهدی
%A حجازی, کیوان
%J اولین همایش ملی یافته‌های نوین در علوم ورزشی
%D 2015

[Download]