حدیث پژوهی, دوره (7), شماره (13), سال (2015-9) , صفحات (57-68)

عنوان : ( جستاری درباره مدلول عبارت سلیم الجنبه )

نویسندگان: اعظم صادقی نیا , سیدکاظم طباطبائی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با پیدایش پدیده ی جعل حدیث و راهیابی احادیث ساختگی به منابع حدیثی، تمییز روایات اصیل از غیر اصیل یکی از دغدغه های مهمّ حدیث پژوهان شد. برای دستیابی به این مهم، یکی از راهها بررسی اسانید حدیث و به تَبَع آن، تلاش برای شناخت اوصاف یک یک راویان (نقد سند) است. در أدوار نزدیک به عصر صدور حدیث – که به عصر زندگی رسول اکرمصلّی الله علیه و آله و سلّم نزدیک بود – این کار آسان تر می نمود؛ چه شناخت راویان، بی واسطه یا با وسایطی اندک حاصل می شد. از سده های سوم و چهارم به این سو، حدیث پژوهان و راوی شناسان کتابهایی سامان دادند و راویان و اوصاف آنان را در آن کتابها ثبت و ضبط کردند تا پژوهندگان بتوانند با رجوع به آن منابع، به مقصود دست یابند. آنان درمقام معرّفی راویان گاه الفاظی را به کار گرفته اند که در برخی از موارد، مدلول آن به روشنی معلوم نیست؛ به طوری که شناخت مدلول این الفاظ، امروزه به یکی از دل مشغولی های محقّقان عرصه ی حدیث و فقه تبدیل شده است. یکی از این الفاظ، عبارت « سلیم الجنبة » است که رجال شناسان امامی در توصیف برخی از راویان به کار برده اند. نگارندگان در این پژوهش، پس از گزارش و نقد آرای حدیث پژوهان درباره ی معنا و مدلول این عبارت،با تکیه بر آگاهی های لغت شناختی و روابط همنشینی این عبارت با الفاظ و عبارات دیگر و نیز با در نظر گرفتن عبارات والفاظ مشابه در ادبیات رجال شناسان امامی و اهل سنت به بازکاوی معنای آن پرداخته و نشان داده اند که مراد از این عبارت، سلامت شخصیّت راوی است.

کلمات کلیدی

, علم رجال (راوی شناسی), جرح و تعدیل, الفاظ مدح و ذمّ, سلیم الجنبة
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053265,
author = {صادقی نیا, اعظم and طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {جستاری درباره مدلول عبارت سلیم الجنبه},
journal = {حدیث پژوهی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {13},
month = {September},
issn = {2008-6547},
pages = {57--68},
numpages = {11},
keywords = {علم رجال (راوی شناسی)، جرح و تعدیل، الفاظ مدح و ذمّ، سلیم الجنبة},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جستاری درباره مدلول عبارت سلیم الجنبه
%A صادقی نیا, اعظم
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J حدیث پژوهی
%@ 2008-6547
%D 2015

[Download]